Τὸ Οὐκρανικὸν «προπομπός» εἰς τὴν «ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν»!

Share:

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς ἐξέδωσε πρόσφατα τὴν ἑξῆς ἀνακοίνωση, σχετικὰ μὲ τὸ οὐκρανικὸ πρόβλημα: «Ὅπως ἐκτιμοῦν ἔγκυροι μελετητές, μὲ βάση τὶς μέχρι σήμερα ἐκκλησιαστικὲς ἐξελίξεις, τὸ οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο ἀποβλέπει στὴν προώθηση τῆς “ἕνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν”, Παπισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας. Σὲ μία πρώτη φάση ἐπιδιώκεται νὰ γίνει ἡ “ἕνωση” τῶν σχισματικῶν τοῦ Ἐπιφανίου μὲ τοὺς οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας, ἔτσι ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ μία ἑνιαία τοπικὴ “Ἐκκλησία”, ποὺ θὰ περιλαμβάνει τοὺς οὐνίτες καὶ ὅσους ἀκολουθοῦν τὸν Ἐπιφάνιο. Σὲ μία ἑπόμενη φάση, θὰ ἐπιδιωχθεῖ, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, ἡ ἐνσωμάτωση ὅλων τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ ὅλες τὶς οὐνιτικὲς κατὰ τόπους “Ἐκκλησίες”, οἱ ὁποῖες θὰ ὑπάγονται στὸ πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Καὶ τέλος σὲ μία τρίτη καὶ τελευταία φάση θὰ ἐπιδιωχθεῖ ἡ “ἕνωση” τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας μὲ τὸν αἱρετικὸ Παπισμὸ μέσῳ ὅλων αὐτῶν τῶν ἐξουνιτισμένων ὑβριδικῶν “Ἐκκλησιῶν”, ποὺ θὰ ἔχουν ἐν τῷ μεταξὺ δημιουργηθεῖ. Ὅλοι αὐτοί, (“Ὀρθόδοξοι” καὶ Παπικοί), θὰ ὑπάγονται μέσῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὸν Πάπα. Ὁ πρῶτος τῇ τάξει θὰ εἶναι ὁ Πάπας καὶ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ αὐτὸν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Ἡ ἕνωση τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας μὲ τὸν αἱρετικὸ Παπισμὸ θὰ ἐπισημοποιηθεῖ μὲ τὴν θρυλούμενη “Οἰκουμενικὴ Συνοδο” τοῦ 2025, μὲ τὴν συμπλήρωση 1700 ἐτῶν ἀπὸ τὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, (325 μ.Χ.)»! Οἱ φόβοι αὐτοὶ εἶναι καὶ δικοί μας. Ἐκεῖ τὸ πάνε ὁλοταχῶς, δυστυχῶς!

Previous Article

Ὑπὸ δίωξιν Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι εἰς τὰ Βαλκάνια

Next Article

Εἰς πλήρη ἐξέλιξιν σχέδιον ἰσλαμοποιήσεως τῆς Χώρας μας!

Διαβάστε ακόμα