Ὑπὸ δίωξιν Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι εἰς τὰ Βαλκάνια

Share:

Τὴν ἀπέλασιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας ζητοῦν ἐθνικισταί. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «tachydromos.org» τῆς 19ης Ἰουνίου 2020:

«Γιὰ ἄλλη μία φορά οἱ κύκλοι τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ ἰσλαμικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ἐπανέρχονται στὴν ἐπιθετικότητα κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου καὶ φτάνουν στὴν ἄρρωστη φαντασίωση ὅτι μὲ ὕπουλους καὶ κρυφοὺς τρόπους ἐκεῖνος παρεμβάλλεται κι ἐλέγχει τόν ἐσωτερικὸ πολιτικὸ βίο καὶ κόσμο τῆς Ἀλβανίας. Στὰ σχόλια μάλιστα φτάνουν τοῦ σημείου νὰ κατηγοροῦν ὅτι καὶ ἡ Ἀστυνομία Ἀργυροκάστρου παρενέβη στὴ διαδήλωσή του μὲ παρότρυνση τοῦ Γιανουλάτου! Τὸ κείμενό του «Αἴτημα ἀπευθυνόμενο στὸ Ἀλβανικὸ Κράτος» τῶν «Τέκνων τῆς Λιαπουριᾶς» ἔχει ὡς ἑξῆς:

«…Ἀφαίρεση τῆς ὑπηκοότητας καὶ ἡ ἀνακήρυξη ὡς ἀνεπιθύμητο πρόσωπο τοῦ Ἀναστασίου Γιαννουλάτου. Ἔχει μετατρέψει τὶς ὀρθόδοξες ἀλβανικὲς ἐκκλησίες σὲ ἐκκλησίες μιᾶς ἄλλης φύσης καὶ ἔχει παρέμβει μὲ κρυφοὺς τρόπους στὶς ἐσωτερικὲς ὑποθέσεις τοῦ Ἀλβανικοῦ κράτους».

Συνάντησιν εἶχεν ὁ ΥΠΕΞ τῆς Ρωσίας κ. Σ. Λαβρὸφ μὲ τὸν Πατριάρχην Σερβίας σχετικῶς μὲ τὰς διώξεις εἰς τὸ Μαυροβούνιον. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «mospat.ru» τῆς 18ης Ἰουνίου 2020:

«Στὴν ἀρχὴ τῆς συνομιλίας ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΥΠΕΞ τῆς Ρωσίας τόνισε: «Πάντοτε προσπαθοῦμε νὰ στηρίζουμε τοὺς κληρικοὺς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὶς προσπάθειές τους ποὺ ἀποβλέπουν στὴν εἰρήνευση σὲ διάφορες περιοχὲς τοῦ κόσμου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Βαλκανίων».

Ἀνάμεσα στὰ θέματα, ποὺ ἐθίγησαν κατὰ τὴ συζήτηση, ἦταν ἡ κατάσταση στὸ Κοσσυφοπέδιο καθὼς καὶ ἡ θέση τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας στὸ Μαυροβούνιο. Ὅπως τυγχάνει γνωστό, στὸ τέλος τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου, τὸ Κοινοβούλιο τοῦ Μαυροβουνίου υἱοθέτησε νόμο «Περὶ ἐλευθερίας τοῦ θρησκεύεσθαι καὶ τῶν πεποιθήσεων καὶ τῆς νομικῆς θέσεως τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων», ποὺ προκάλεσε μαζικὲς διαμαρτυρίες, περιορίζει σημαντικὰ τὰ δικαιώματα τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καὶ δημιουργεῖ προϋποθέσεις γιὰ ἀφαίρεση ἱστορικῶν κτηρίων, ναῶν καὶ μονῶν ἀπὸ τὶς κοινότητες. Οἱ ἐκκλησιαστικὲς Ἀρχὲς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας διατύπωσαν τὴ θέση τους ἐπὶ τοῦ θέματος στὸ Πατριαρχικὸ καὶ Συνοδικὸ Μήνυμα «Περὶ καταστάσεως στὸ Μαυροβούνιο», τὸ ὁποῖο ἐνεκρίθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο στὶς 30 Δεκεμβρίου 2019…

Ὅπως ὑπογράμμισε ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΥΠΕΞ τῆς Ρωσίας, σήμερα εἶναι πολὺ ἀνήσυχη ἡ κατάσταση στὰ Βαλκάνια, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς ὑφηλίου, καὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ἐπεκταθεῖ περαιτέρω. «Ἀντίλαλοι αὐτῶν τῶν κρίσεων ἀκούγονται ὁλοένα καὶ δυνατότερα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἤπειρο, διαπίστωσε ὁ κ. Λαβρὼφ καὶ συνέχισε, κατὰ τὴ διάρκεια ἐκείνων τῶν συγκρούσεων διαφαίνονται οἱ πλέον ἀκραῖες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπιθέσεων τῶν ἐξτρεμιστῶν σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν καὶ ἰδίως τῶν Ὀρθοδόξων. Ἡ κατάσταση ἐντείνεται ἀκόμη περισσότερο μὲ ἐπαρκῶς ἐπιθετικὴ προώθηση ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς ἑταίρους μας τῶν νεοφιλελεύθερων ἀξιῶν, τὶς ὁποῖες προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλουν σὲ ὅλους τούς ὑπόλοιπους».

Ἐνῷ ὁ κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχριδῶν κ. Ἰωάννης διώκεται, οἱ σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων ἀλλάζουν τακτικὴν εἰς τὴν διεκδίκησιν τῆς αὐτοκεφαλίας των. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ikivotos.gr» τῆς 17ης Ἰουνίου 2020:

«Τὴ νέα τακτικὴ προσέγγισης μὲ τὸ Φανάρι “ἐγκαινίασε” ὁ σχισματικὸς Μητροπολίτης Πρεσπῶν καὶ Πελαγονίας κ. Πέτρος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας σὲ συνεντευξή του: «Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλη ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία ποὺ ἱστορικὰ μπορεῖ νὰ δώσει αὐτοκεφαλία σὲ ἄλλες Ἐκκλησίες, ὁπότε ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀναγνώριση ὁδηγεῖ πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησία” τόνισε καὶ ἀποκάλυψε ὅτι μέχρι στιγμῆς μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὑπάρχουν μόνο προκαταρκτικὲς καὶ ὄχι ἐπίσημες συνομιλίες».

Previous Article

Δύο Μητροπολῖται καταγγέλλουν ὅτι ἄλλα ἀπεφασίσθησαν εἰς τὴν ΔΙΣ καὶ ἄλλα ἀνεκοινώθησαν!

Next Article

Τὸ Οὐκρανικὸν «προπομπός» εἰς τὴν «ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν»!

Διαβάστε ακόμα