Συνεργασία τῆς Ἱ. Ἀ. Ἀθηνῶν μὲ τὸν Ὑπουργόν, ποὺ εἶναι ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων

Share:

Ὁ Ὑπουργὸς κ. Καραμανλὴς διῆλθε τὸ κατώφλι τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καίτοι
θὰ ἔπρεπε νὰ τοῦ ἀπαγορευθῆ, διότι μὲ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς ἐκστρατείας
διὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ ἀπέτρεψε τὴν ἐνημέρωσιν χιλιάδων
γυναικῶν ποὺ θὰ προχωρήσουν εἰς «ἑκούσιον φόνον», ὡς ἔγραφεν ἡ
ἀνακοίνωσις τῆς Ἱ. Συνόδου. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς
2ας Ἰουνίου 2020:
«Ἡ Romfea.gr ἦταν ἡ μόνη ποὺ ἔγραψε ἀμέσως μετὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε
σήμερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μὲ τὸν Ὑπουργὸ Ὑποδομῶν κ. Καραμανλή,
πὼς οἱ δύο πλευρὲς θὰ προχωρήσουν σὲ συνεργασία πάνω σὲ θέματα ὑποδομῆς.
Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν στὸ Δελτίο Τύπου ποὺ
ἐξέδωσε γιὰ τὴν σημερινὴ ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν, δὲν ἀναφέρει
πουθενὰ γιὰ τὴν ἀπόφαση ὑπογραφῆς Προγραμματικῆς Σύμβασης. Ὁ Γενικὸς
Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν κ. Καραγιάννης ἔγραψε τὰ ἑξῆς: «…Ἡ
συνάντηση ἔγινε σὲ πολὺ θερμὸ κλῖμα καὶ μεταξὺ ἄλλων, συζητήσαμε καὶ
ἀποφασίσαμε τὴν ὑπογραφὴ Προγραμματικῆς Σύμβασης μεταξύ τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Ὑπουργείου μας. Ἡ Σύμβαση αὐτὴ ἀφορᾶ στὴ
Μελέτη καὶ τὴν Κατασκευὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μητροπολιτικοῦ Μουσείου καὶ
τοῦ Κέντρου Συντήρησης Κειμηλίων, στὴν ἀποκατάσταση καὶ συντήρηση τοῦ
παλαιοῦ ἱστορικοῦ κτιρίου τῆς πρώην Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθη­νῶν, καθὼς καὶ στὴ μελέτη γιὰ τὴν κατασκευὴ
ἀποκατάστασης -οἰκοδομικῆς & καλλιτεχνικῆς- τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα
παρεκκλησίου Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθη­νῶν».

Previous Article

Ποῖαι εἶναι «αἱ κόκκιναι γραμμαί» διὰ τὴν ΔΙΣ;

Next Article

Ὁ τουρκικὸς στόλος εἰς τὸ Ἰόνιον;

Διαβάστε ακόμα