Ὁ ἀφορισμὸς κυβερνητικῶν στελεχῶν ἀπὸ τὸν Σεβ. πρώην Καλαβρύτων εἶναι ἔγκυρος;

Share:

ΟΤΑΝ, στὸ σύνολό της σχεδόν, ὁλόκληρη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας σιωποῦσε γιὰ τὸν ἀνοικτὸ καὶ προκλητικὸ διωγμὸ ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς «καραντίνας», ἕνας ἡρωικὸς καὶ ἄξιος Ἱεράρχης ξεχώρισε τὸν ἑαυτό του, ὕψωσε τὸ γέρικο ἀνάστημά του καὶ ἔπραξε τὸ ἐπισκοπικό του καθῆκον. Ὁ λόγος γιὰ τὸν Σεβ. πρώην Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος ἀφόρισε τὴν κυβερνητικὴ «τριανδρία» Μητσοτάκη, Κεραμέως, Χαρδαλιᾶ, γιὰ τὶς πρωτοφανεῖς ἀσέβειες καὶ βλασφημίες τους κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Δυστυχῶς, ἡ ΔΙΣ καὶ κάποιοι Ἱεράρχες ἔσπευσαν νὰ καλύψουν τὴν ἀσεβῆ καὶ χριστιανομάχο κυβέρνηση, ὑποστηρίζοντας ὅτι δῆθεν ὁ ἀφορισμὸς εἶναι ἄκυρος καὶ ἀνυπόστατος, διότι ἀντίκειται στὸν «Καταστατικὸ Χάρτη», δηλαδὴ τὸ νόμο ποὺ ψήφισε ἡ Βουλὴ τῶν ἀθέων καὶ ἀσεβῶν πολιτικῶν! Ἀλλά, δυστυχῶς γιὰ ἐκείνους καὶ τοὺς ἀφορισμένους, ὁ ἀφορισμὸς εἶναι ἔγκυρος, διότι: α) ὁ κ. Ἀμβρόσιος εἶναι κανονικὸς Ἐπίσκοπος καὶ ἄρα ἔχει τὴν ἐξουσία τοῦ «δεσμεῖν καὶ λύειν», β) ἡ πράξη του εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν δισχιλιόχρονη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, γ) οἱ ἀφορισμένοι διέπραξαν ἐκκλησιαστικὰ ἀδικήματα, τὰ ὁποῖα ἐπισύρουν τὴν βαριὰ αὐτὴ ποινή, δ) προειδοποιήθηκαν νὰ μετανοήσουν καὶ δὲν τὸ ἔκαναν, ε) καὶ μετὰ τὸν ἀφορισμό τους ἐμμένουν προκλητικὰ στὶς ἀσεβεῖς καὶ βλαπτικὲς γιὰ τὴν Ἐκκλησία πράξεις τους, στ) τὰ ἐκκλησιαστικά τους ἀδικήματα προσέβαλαν καὶ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, στὴν ὁποία λειτουργεῖ ὁ κ. Ἀμβρόσιος, ζ) ὁ «Καταστατικὸς Χάρτης», ὁ ὁποῖος «παραχωρεῖ» τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ ἀφορισμοῦ στὴ ΔΙΣ, εἶναι νόμος τοῦ κράτους καὶ ἀντίκειται στὴν δισχιλιόχρονη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Μπορεῖ νὰ ἦταν βαρὺ τὸ ἐπιτίμιο τοῦ ἀφορισμοῦ, ἀλλά, δυστυχῶς γιὰ τοὺς διαπνεόμενους ἀπὸ τὸ «νεοπατερικὸ» φρόνημα, εἶναι ἔγκυρο! Ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἔπραξε καθ’ ὅλα, ἐκκλησιαστικὰ καὶ ὁμολογητικὰ τὸ καθῆκον του καὶ ἀλίμονο γιὰ τοὺς ἀμετανόητους ἀφορεσμένους!

Previous Article

«Δικτάτωρ» ὁ Καποδίστριας ἀπὸ τὸ ἐπιτελεῖον τῆς κ. Γ. Ἀγγελοπούλου!

Next Article

Διατὶ αἱ Ὀρθόδοξοι χῶραι εἶχον ἐλάχιστα θύματα τοῦ κορωνοϊοῦ!

Διαβάστε ακόμα