Η Υμνολογία και το Αγιολόγιον, κανών Ορθοδόξου ακριβείας εις τον διάλογον με τους Μονοφυσίτας

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Του κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

 

Ένα πολύ σημαντικό θέμα, που θα πρέπει να συζητείται και να μην αφήνεται ως δευτερεύον, στο διάλογο με τους Αντιχαλκηδόνιους Μονοφυσίτες, είναι και το θέμα της Υμνολογίας της Εκκλησίας μας που αφορά την Εορτή της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Δ  Οἰκουμενικῆς Συνόδου των συνελθόντων στην Χαλκηδόνα, καθώς και το σχετικό Αγιολόγιο της Εκκλησίας, που αφορά τους Αγίους που Ορθοδόξως πολέμησαν την μονοφυσιτική αίρεση.

Κριτήριο Ορθόδοξης στάσης στο θέμα τούτο, ας είναι η Ακροστιχίδα του πρώτου από τους δύο Κανόνες των Πατέρων, που ψάλλομε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ  Οἰκουμενικῆς Συνόδου, η οποία είναι ‘’πλάνης ανυμνώ δεξιούς καθαιρέτας’’.

Η Υμνολογία επίσης της Εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, περιέχει πλήθος αναφορών για την καταδίκη των αιρετικών Μονοφυσιτών.  “Κατησχύνθησαν αισχρώς, αιρετιζόντων η πληθύς, και τα πρόσωπα αυτών, ύβρεως πέπλησται πολλής, ότε εώρων ποσί σου καταρερριμένον, τον Τόμον εαυτών, τον δε ημέτερον, τιμίαις σου χερσί κατεχόμενον, κατηγορούντα άνοιαν ενδίκως των κακοδόξων, και κράζοντα Χριστός ετέχθη, διπλούς τη φύσει, διπλούς και ταις θελήσεσι’’.

Το ψαλλόμενον ‘’Σε τον απερίγραπτον, και ανερμήνευτον Λόγον, σάρκα χρηματίσαντα, δι’ ημάς φιλάνθρωπε ανεκήρυξε, το σεπτόν σύστημα, των σοφών Πατέρων, Θεόν τέλειον και άνθρωπον, διπλούν ταις φύσεσι, και ταις ενεργείαις υπάρχοντα, διπλούν και ταις θελήσεσιν, ένα τον αυτόν καθ’ υπόστασιν· όθεν συν Πατρί τε, και Πνεύματι γινώσκοντες Θεόν, ένα πιστώς προσκυνούμέν σε, τούτους μακαρίζοντες’’, κατά την Εορτή της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Δ  Οἰκουμενικῆς Συνόδου των συνελθόντων στην Χαλκηδόνα,  καθορίζει επακριβώς την Ορθόδοξη στάση μας έναντι της μονοφυσιτικής αίρεσης.

Το Απολυτίκιον ‘’Υπερδεδοξασμενος ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης τους Πατέρας ημών θεμελιώσας, και δι’ αυτών προς την αληθινήν πίστιν, πάντας ημάς οδηγήσας, Πολυεύσπλαγχνε δόξα σοι’’, ας είναι επίσης κανών Ορθόδοξης ακρίβειας, για τη στάση μας στο διαλογο  με τους Αντιχαλκηδόνιους Μονοφυσίτες.

Θα αποδεχθούν οι Αντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες να τιμήσουν τον Άγιο Λέοντα Ρώμης; Είναι γνωστό το αιρετικό μένος των Αντιχαλκηδονίων Μονοφυσιτών για τον Άγιο Λέοντα Ρώμης και τον γνωστό Τόμο του.  Θα αποδεχθούν οι Αντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες να τιμήσουν τον Άγιο Ευθύμιο, που ως γνωστό αντιτάχθηκε στην Μονοφυσιτική αίρεση και κατάφερε να απεγκλωβιστεί από τη αίρεση αυτή η βασίλισσα Ευδοκία;  Θα αποδεχθούν οι Αντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες να τιμήσουν τον Άγιο Σάββα και τον Άγιο  Θεοδόσιο, οι οποίοι κατήσχυναν τον αιρετικόν Σεβήρον;

Επακόλουθα λοιπόν θα πρέπει να τονίζεται κατηγορηματικά, στο διάλογο με τους Αντιχαλκηδόνιους Μονοφυσίτες, ότι η αποδοχή της ‘’αγιοποίησης’’ αιρετικών Μονοφυσιτών από τους Αντιχαλκηδονίους, σημαίνει κατ’ ουσίαν άρνηση της Αληθινής Πίστης.  Ο καταδικασθείς από την Δ’  Οικουμενική Συν­οδο Διόσκουρος για παράδειγμα, τιμάται από τους Κόπτες Μονοφυσίτες ως Άγιος.  Είναι δυνατό να συν­ηγορήσομε στην τιμή ενός αιρετικού ως Αγίου;

Θα αβλυνθεί η στάση μας έναντι των αιρετικών; Θα αλλάξουν τα ψαλλόμενα κατά την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ  Οἰκουμενικῆς Συνόδου, των συνελθόντων στην Χαλκηδόνα και τα ψαλλόμενα κατά την Εορτήν της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας; Θα αφαιρεθεί η αναφορά στους αιρετικούς Ευτυχή, Σεβήρον  και Διόσκορον;

“Ευτυχή και Διόσκορον, και τους τούτοις ομόφρονας, ακεφάλους άμα τε και παράφρονας, τους ανιάτως νοσήσαντας, εις το τέλος κατήσχυνεν, Ευφημία η σεπτή, και Χριστόν ανεκήρυξε, ταις  θελήσεσιν, ενεργείαις τε άμα διπλούν όντα, καθ’ υπόστασιν δε ένα, ως οι Πατέρες ετράνωσαν’’, ψάλλομεν κατά την Εορτήν της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας.

Οι αιρετικοί Αντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες δηλώνουν επανειλημμένα  και κατηγορηματικά, ότι δεν πρόκειται να δεχθούν την Δ  Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ως βάση για την ένωση.    Είναι λάθος να πιστεύεται ότι με κακόδοξες αβρότητες θα καταφέρουν να επιστρέψουν στην Εκκλησία οι αιρετικοί Μονοφυσίτες.  Θα γίνομε προδότες της Αγίας Πατερικής  μας παράδοσης;   Οι Άγιοι Πατέρες μας κατά  την Δ  Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, αληθώς εδογμάτισαν και έγιναν ακριβείς φύλακες της Αγίας Πατερικής  μας Παράδοσης.

Πρέπει λοιπόν να συζητείται και να μην αφήνεται ως δευτερεύον, στο διάλογο με τους Αντιχαλκηδόνιους Μονοφυσίτες, το θέμα της Υμνολογίας της Εκκλησίας μας που αφορά την Εορτή της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Δ  Οἰκουμενικῆς Συνόδου, των συνελθόντων στην Χαλκηδόνα και  την Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας, καθώς και το σχετικό Αγιολόγιο της Εκκλησίας, που αφορά τους Αγίους που πολέμησαν την Μονοφυσιτική αίρεση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Article

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ «ΑΝΤΙΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΝ» ΚΑΙ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΝ!

Next Article

1η ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Διαβάστε ακόμα