Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἐθέσπισε τὸν δεύτερον γάμον τῶν κληρικῶν!

Share:

ΤΟ ΣΒΗΣΜΕΝΟ Φανάρι, ὑπόδουλο στὸ σύγχρονο κοσμικὸ «πνεῦμα», συνεχίζει ἀκάθεκτο τὸν κατεδαφιστικὸ του ἔργο. Πρόσφατα προχώρησε σὲ μία πρωτοφανῆ καινοτομία, στὴν θέσπιση τοῦ δευτέρου γάμου κληρικῶν! Μὲ αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου (Κρήτης) ἐπέτρεψε δεύτερο γάμο κληρικοῦ. Δεῖτε τί δήλωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη: «Ἐμεῖς, ἡ Μητρόπολη Ἀρκαλοχωρίου, εἴμαστε ἐκ τῶν πρώτων Μητροπόλεων ποὺ ἀποκαταστήσαμε κληρικὸ σὲ δεύτερο γάμο. Ἦταν κληρικὸς ποὺ εὑρίσκετο εἰς τὴ διασπορά. Ὑπέβαλε τὸ σχετικὸ αἴτημα. Στείλαμε τὸν φάκελο στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Παρεπέμφθη στὴν κανονικὴ ἐπιτροπὴ καὶ τελικὰ δόθηκε ἡ ἄδεια ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐτελέσθη ὁ δεύτερος γάμος». Σύμφωνα μὲ σχετικὸ δημοσίευμα: «Ἀπαράβατη προϋπόθεση εἶναι τὸ διαζύγιο νὰ ἔχει ἐκδοθεῖ χωρὶς ὑπαιτιότητα τοῦ κληρικοῦ ποὺ ὑποβάλλει αἴτημα γιὰ δεύτερο γάμο. Εἴτε σὲ χηρεία ὁ κληρικός, εἴτε διαζευγμένος, βασικὴ προϋπόθεση εἶναι ὅτι θὰ πρέπει νὰ μὴ ἔχει ὑπερβεῖ, κατὰ τὴν ὑποβολὴ τοῦ αἰτήματος γιὰ δεύτερο γάμο, τὰ 55 ἔτη, ἢ τὸ 60ό ἔτος, ἂν ἔχει ἀνήλικα τέκνα» (Ἱστ. Τὰ Νέα)! Νὰ ἀναφέρουμε γιὰ τὴν ἱστορία, πὼς τὸ δεύτερο γάμο τῶν κληρικῶν εἶχε ἀνακινήσει πρῶτος ὁ μασόνος Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, ἀλλὰ λόγῳ τῶν σφοδρῶν ἀντιδράσεων δὲν τόλμησε νὰ ὑλοποιήσει. Οὔτε καὶ ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης (2016) ἔφερε τὸ θέμα πρὸς συζήτηση. Ἀλλὰ ὁ νομιζόμενος «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς», ὁ ὁποῖος ἔχει κουρελιάσει τὸ συνοδικὸ σύστημα τῆς Ἐκκλησίας, ἔθεσε τὸν ἑαυτὸ του ὑπεράνω τῶν Συνόδων καὶ προχώρησε ἐτσιθελικὰ σὲ αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ καινοτομία! Δυστυχῶς, ἕπονται καὶ χειρότερα!

Previous Article

Θὰ ἀποκτήση ἡ Αὐστραλία Σύνοδον;

Next Article

H προκλητική ομιλία του Χαλκηδόνος Εμμανουήλ στην Ι. Μονή Ζάβορδας