Τὸ Οὐκρανικὸν εἰς Αὐστραλίαν

Share:

Τὴν 29ην Μαρτίου ἐξεδόθη ἀνακοινωθὲν ἐκ τῆς Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς:

«Στὰ κανονικὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας δραστηριοποιοῦνται Οὐκρανικὲς Κοινότητες, οἱ ὁποῖες μέχρι πρότινος ὑπήγοντο στὸ λεγόμενο καὶ οὐδέποτε κανονικῶς ἀναγνωρισμένο “Πατριαρχεῖο Κιέβου”. Μετὰ τὴ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας ὑπὸ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν Οὐκρανία, εἰδικὴ Ἐπιτροπή, ὁρισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, μελέτησε τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα καὶ τὶς νομικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν Κοινοτήτων αὐτῶν στὴν δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας. Καὶ ἤδη ἀποφασίστηκε νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας οἱ Οὐκρανικὲς Ἐνορίες-Κοινότητες τοῦ Ἁγίου Σάββα στὸ Σύδνεϋ καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὸ Newcastle. Μὲ πολλὴ ἀγάπη ὑπενθυμίζουμε στὶς λοιπὲς Οὐκρανικὲς Κοινότητες ὅτι ἡ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν ἔχει καμμία κανονικὴ δικαιοδοσία στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἡ δὲ μνημόνευση τοῦ Ἐπισκόπου δὲν εἶναι ζήτημα ἐπιλογῆς τοῦ κάθε κληρικοῦ, ἀλλὰ κανονικὸ ζήτημα τὸ ὁποῖο ἔχει, ἀπὸ αἰώνων, ρυθμίσει ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Ὁ αὐτοαποκαλούμενος «Ἀρ­χι­μανδρίτης» ἢ «Ἡγούμενος» ἢ «Πρωτοσύγκελλος» κ. Νεκτάριος Ἀλεξανδράτος ἀνακοίνωσε προσφάτως ὅτι ἱδρύθηκε Βικαριάτο στὴν Αὐστραλία κάτω ἀπὸ τὸ λεγόμενο «Πατριαρχεῖο Κιέβου» καὶ ἀπὸ τὸν αὐτοαποκαλούμενο «Πατριάρχη Φιλάρετο». Γιὰ τὴν κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει «Πατριαρχεῖο Κιέβου» καὶ ὁ Φιλάρετος ὡς αὐτοαποκαλούμενος «Πατριάρχης» δὲν ἔχει ἀναγνώριση ἀπὸ καμιὰ κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οὔτε φυσικὰ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἑπομένως, οἱ διοικητικὲς πράξεις του καὶ τὰ μυστήρια ποὺ ἐπιτελεῖ εἶναι ἄκυρα καὶ ἀνυπόστατα γιὰ τὴν ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

Ὁ ἐν λόγῳ ψευδοκληρικὸς ἀπήντησε μὲ ἰδικὸν του δελτίον τύπου τῆς 31η Μαρτίου 2022, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Μὲ ἀπόλυτη ἀηδία, εἴδαμε τὸ ἄρθρο τῶν Orthodox Times (Ἐφημερίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς) μὲ τίτλο «Οἱ οὐκρανικὲς ἐνορίες ἔχουν ἐνταχθεῖ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Αὐστραλίας» μὲ ἡμερομηνία 30 Μαρτίου 2022. Πρόκειται γιὰ μία ὁλικὴ καὶ ἐνορχηστρωμένη παραπληροφόρηση τοῦ λαοῦ, καθὼς δὲν ὑπάρχουν ἐγγεγραμμένες Οὐκρανικὲς Ἐκ­κλησίες στὸ Νιούκαστλ. Ἐπιπλέον, ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀποτελεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια τὸ προσωπικὸ ἐγχείρημα ἑνὸς «Ἱερέα» ποὺ θὰ «suey σύμφωνα μὲ τὸ ποῦ φυσάει ὁ ἄνεμος». Ἐπιπλέον, διαμαρτύρομαι κατηγορηματικὰ γιὰ τὴν ἀναφορὰ ὅτι ὁ Πατριάρχης Φιλάρετος εἶναι «μὴ κανονικός». Ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου 2018 εἶναι ΠΟΛΥ ξεκάθαρη καὶ βαθιά: Ἡ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἱεράρχης Φιλάρετος, τοῦ ὁποίου ἐκπροσωποῦμε στὴν Αὐ­στραλία ΕΙΝΑΙ κανονικοὶ μὲ διάταγμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ τῆς Συνόδου. Αὐτὴ ἡ τελευταία ἀπρόκλητη ἐπίθεση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας στὸν Πατριάρχη Φιλάρετο, ὅταν ἡ χώρα τοῦ Πατριάρχη Φίλαρετου, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος, διανύει ἀνείπωτες στιγμές, ἀπεικονίζει καθαρὰ τὸ ἐπίπεδο τοῦ “Χριστιανισμοῦ” αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ave καθὼς καὶ τὴ Φαρισαϊκὴ (καὶ ὄχι Ἀποστολικὴ) διαδοχὴ ποὺ ἔχουν… Ἐπιπλέον, διακηρύσσετε ὅτι τὰ μυστήρια ἀπὸ ἐμᾶς καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Κιέβου εἶναι μὴ κανόνας, ὡστόσο ὁ Ἕλληνας Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν δηλώνει βαθιὰ “Ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ΟΛΟΙ οἱ Κληρικοὶ εἶναι εὐπρόσδοκτοι”! Λοιπόν, νὰ σὲ πιστέψουμε Ἀρχιεπίσκοπε Μακάριε ἢ Ἕλληνα ὑπουργὲ Ἐξωτερικῶν;”.

Τὸ ἐρώτημα πραγματικὰ πού προκύπτει εἶναι: Ποιὰ εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις τοῦ ψευδοΠατριάρχη Κιέβου Φιλαρέτου; Τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως ἦρε τὴν καθαίρεσιν καὶ τὸν ἀναθεματισμόν του καὶ ἐνῶ ἀπεχώρησεν ἀπὸ τὸ ψευδομόρφωμα τοῦ Ἐπιφανίου δὲν ἐπεβλήθη ποινή. Ἐρωτῶμεν τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον: εἶ­ναι ἔγκυρα ἢ ἄκυρα τὰ μυστήρια, τά ὁποῖα τελεῖ;

Previous Article

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μαζί με παπικό καρδινάλιο στην περιφορά του Επιταφίου.

Next Article

O πατρ. Βαρθολομαίος, προαναγγέλλει κοινό Πάσχα με τους αιρετικούς το 2025