Σεβ. Ξάνθης: «Ἡ ἐπιτροπὴ 2021 ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ἀποδόμηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας»!

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὁ Σεβ. Ξάνθης ὑπογραμμίζει τὴν ὑποτιμητικὴν ἀντιμετώπισιν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντας, καθὼς ἐπίσης καταγγέλλει ὅτι ἡ ἐπιτροπὴ διὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τοῦ 2021 ἐργάζεται ἀνθελληνικῶς. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Βραδυνή» τῆς 22ας Ἰουνίου 2020:

«-Μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς ὑπέρτατης ἀνάγκης, τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν… Σᾶς ἀνησυχεῖ ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιχειρεῖτε, παράλληλα, μία «ἀποξένωση» τῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία;

-Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Πολιτεία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἔξαρσης τοῦ Covid-19 ἔλαβε ἰδιαίτερα αὐστηρὰ μέτρα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ λειτουργία τῶν ἱερῶν ναῶν. Ἰδιαίτερα μάλιστα ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴ χρήση τῶν μεγαφώνων τῶν ἱερῶν ναῶν ἢ τῶν κωδωνοκρουσιῶν κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, καὶ μάλιστα στὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος, προκάλεσαν τὴν Ἐκκλησία. Ὅλα ὅσα ἔγιναν μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῆς λιτανεύσεως τοῦ Ἁγίου Ἐπιταφίου ἢ καὶ μὲ τὴν περίπτωση τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παν­αγίας τῆς Τρυπητῆς στὸ Αἴγιο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν περίπτωση ἐκείνη τῆς γνωστῆς συναυλίας ποὺ ὀργάνωσε ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ Πολιτεία χρησιμοποιεῖ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ σὲ σχέση μὲ τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας στὴ δημόσια σφαῖρα. Πάντως, στὴ δική μας ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία, λόγω καὶ τῆς τοπικῆς ἰδιαιτερότητας ποὺ τὴ διακρίνει, δὲν ἔπαυσαν οἱ κωδωνοκρουσίες…

-Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀκούγονται πολλὰ γιὰ τὴν περιβόητη Ἐπιτροπὴ ἑορτασμοῦ τῆς 200τηρίδας ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821…

-Ἡ Ἐπιτροπὴ εἶναι στελεχωμένη μὲ κάποια πράγματι σημαντικὰ καὶ ἐπάξια νὰ τὴν στελεχώνουν πρόσωπα, ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα μᾶλλον δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι μέλη της. Ἡ γενικότερη αἴσθηση ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ εἶναι ὅτι ἡ ἐπιτροπὴ ἔχει ὡς σκοπὸ νὰ ἐργαστεῖ, ὥστε ὁ ἑορτασμὸς τῆς πολὺ σημαντικῆς ἐπετείου τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 νὰ συμβάλει στὴν ἀποδόμηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καὶ στὴ δημιουργία μιᾶς πλαστῆς συνείδησης γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ὅτι δηλαδὴ αὐτὸς ἔχει ἱστορία μόνο 200 ἐτῶν, ἀπὸ τὸ ‘21 καὶ μετά. Οἱ φόβοι ποὺ σᾶς ἐκφράζουμε δὲν εἶναι ἀβάσιμοι. Ἂν δεῖτε τὸ συγγραφικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ἔργο πολλῶν ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς θὰ τὸ διαπιστώσετε. Θὰ ἤθελα, μάλιστα, νὰ συγχαρῶ καὶ τὴν κ. Μαρία Εὐθυμίου γιὰ τὸ θάρρος της νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς. Ἡ παραίτηση μιᾶς τόσο γνωστῆς, ἐμβληματικῆς, θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ, ἱστορικοῦ ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ βοηθᾶ στὸ νὰ καταλάβει ὁ πολὺς κόσμος, ὁ λαὸς εὐρύτερα, τοὺς πραγματικοὺς σκοποὺς τῆς ἐπιτροπῆς. Εἶμαι βέβαιος πὼς πολλοὶ ἄλλοι φορεῖς θὰ διοργανώσουν ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες ἐπαξίως θὰ τιμήσουν τὴν ἐπέτειο.

-Αἰσθάνεστε ὅτι πρέπει νὰ προβληθεῖ περισσότερο ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στὴν Παλιγγενεσία;

-Φοβᾶμαι ὅτι ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ δὲν μποροῦμε νὰ περιμένουμε κάτι τέτοιο. Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ λάβει καὶ ἔχει ἤδη λάβει σχετικὲς πρωτοβουλίες. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἤδη πραγματοποιήσει πολλὲς ἐκδηλώσεις καὶ συνέδρια ὡς προοίμιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Παλιγγενεσία. Ἤδη γιὰ τὸ 2021 ἡ ἁρμόδια Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἑορτασμοῦ ἔχει προγραμματίσει πλῆθος ἐκδηλώσεων τόσο κεντρικῶν ἐν Ἀθήναις ὅσο καὶ κατὰ τόπους. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας θὰ συμμετάσχει στοὺς ἑορτασμοὺς μὲ τὴν πραγματοποίηση δύο ἐκδηλώσεων, μιᾶς λατρευτικῆς καὶ μιᾶς ἐκδηλώσεως λόγου, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2021. Συγκεκριμένα, θὰ τελέσουμε τὸν Ἐγκαινιασμὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Ξάνθης, σὰν ἕνα μικρὸ λιθαράκι συμμετοχῆς μας στὸ λησμονημένο Τάμα τοῦ Ἔθνους τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, καθὼς καὶ ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸν ἐλλογιμώτατο κ. Δημήτριο Μεταλληνό, ὁ ὁποῖος θὰ ὁμιλήσει μὲ θέμα “Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, Πρωταγωνιστής τοῦ ‘21». Εἶναι πάρα πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀναδειχθεῖ ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνο γιὰ τὴν Παλιγγενεσία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ διάσωση τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Ἡ σχέση Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας εἶναι ὄχι μόνο μακροχρόνια, ἀλλὰ ἰδιαίτερα σημαντικὴ καὶ γιὰ τὸ μέλλον τῶν Ἑλλήνων. Δὲν μπορεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς νὰ συνεχίσει τὴν ἱστορική του πορεία χωρὶς τὴν Ἐκκλησία του. Οἱ ἐθνομηδενιστὲς καὶ οἱ ἀποδομητὲς τῆς Ἱστορίας γνωρίζουν πολὺ καλὰ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια καὶ γιὰ αὐτὸ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν ἀποχριστιανισμὸ τῆς χώρας. Ὁ ἐπανευαγγελισμὸς τοῦ λαοῦ μας δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνεται μόνο μὲ τὴν κατήχηση, ἀλλὰ καὶ μὲ πρωτοβουλίες ποὺ θὰ ἀναδεικνύουν τὴν πολιτιστικὴ παράδοση τοῦ Γένους μας…».

Previous Article

Παρέμβαση από Ρωσία, Γαλλία για την Αγία Σοφία

Next Article

Η Γιόγκα είναι επίκληση δαιμόνων

Διαβάστε ακόμα