Ὁ τουρκικὸς στόλος εἰς τὸ Ἰόνιον;

Share:

Ὁ ἐπαγρυπνῶν καὶ διὰ τὰ ἐθνικὰ Σεβ. Κονίτσης προέβη εἰς τὰς ἑξῆς
βαρυσημάντους δηλώσεις τὴν 29ην Μαΐου 2020:
«Ἐδοκίμασα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη, διαβάζοντας σὲ σοβαρὴ ἡμερήσια ἀθηναϊκὴ
ἐφημερίδα, ὅτι “ἡ Ἀλβανία εἶναι σχεδὸν ἕτοιμη νὰ ἐνεργοποιήση τὴν βάση
Πασᾶ λιμάνι στὸν κόλπο τοῦ Αὐλῶνος γιὰ τὸ τουρκικὸ ναυτικό, μὲ τὸ ὁποῖο
ἔχει ἀπὸ χρόνια συμφωνία στρατιωτικῆς συνεργασίας. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι
πολὺ σύντομα μπορεῖ νὰ δοῦμε τουρκικὸ στόλο νὰ ἐξορμᾶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ νὰ
ἐλέγχη τὸ Ἰόνιο. Δεδομένου μάλιστα ὅτι πλησιάζει τὴν ὁλοκλήρωσή της ἡ
ναυπήγησις τοῦ τουρκικοῦ ἀεροπλανοφόρου “ANADOLU”, μπορεῖ καὶ αὐτὸ νὰ τὸ
δοῦμε νὰ ναυλοχῆ στὸν Αὐλώνα καὶ νὰ συντονίζη ἀπὸ ἐκεῖ κινήσεις τῶν
ἄλλων τουρκικῶν πολεμικῶν” («ΕΣΤΙΑ», 27.5.2020). Σ’ αὐτὴ τὴν πληροφορία
μὲ ἀνησυχοῦν  σφόδρα  δύο  πράγματα:
α) Ἡ Ἀλβανία ἔχει, μέχρι πρόσφατα, προβῆ σὲ διάφορες ἐνέργειες εἰς
βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καὶ μάλιστα, ἐνῶ ζητάει
ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἀλλὰ ὅμως, ὅπως ἡ
Ἑλλάδα δὲν ἔχει ἀσκήσει τὴν ἐπιρροὴ πού μπορεῖ, γιὰ νὰ ὑποχρεώση τὴν
Ἀλβανία νὰ ἀναστείλη τὰ σχέδιά της γιὰ τὸν τουρκικὸ Ναύσταθμο στὸν
Αὐλώνα, ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἔνταξη τῆς γείτονος στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέλος τῆς Ε.Ε. καὶ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀσκήση
βέτο, ὥστε νὰ σταματήση τὴν πορεία τῆς Ἀλβανίας στὴν Ε.Ε., ἐφ’ ὅσον δὲν
σέβεται καθόλου τὰ δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἐν τούτοις, αὐτὸ τὸ
δικαίωμά της ἡ Χώρα μας οὔτε κἄν τὸ ἔχει ἐπικαλεσθῆ. Ἀντίθετα, ἀφήνει
τὴν Ἀλβανία νὰ γίνεται ἐνεργούμενο τῆς Τουρκίας καὶ τοῦ νεοσουλτάνου
Ἐρντογάν, χωρὶς νὰ ἀντιδρᾶ. Δυστυχῶς, μέχρι τώρα, ἡ Ἀθήνα ἀδιαφόρησε γιὰ
τὰ δεινὰ τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅπως ἀδιαφόρησε γιὰ τὴν ἐν ψυχρῷ δολοφονία
ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ Ἀστυνομία τοῦ νεαροῦ, γενναίου Ἕλληνα Κωνσταντίνου
Κατσίφα, στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2018. Δυστυχῶς!
β) Ὁ Ναύσταθμος στὸν Αὐλώνα, πού παραχωρεῖ ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι
Ράμα στὸν κ. Ἐρντογάν, μπορεῖ πολὺ σύντομα νὰ γίνη τόπος ἐξορμήσεως τοῦ
τουρκικοῦ στόλου στὸ Ἰόνιο καὶ νὰ τὸ ἐλέγχη. Ἔτσι, ἡ Τουρκία θὰ
περισφίγγη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο καὶ ἀπὸ τὸ Ἰόνιο. Κι’ αὐτὸ μὲν τὸ
ζήτημα καλεῖται νὰ τὸ λύση ἡ ὑπεύθυνη πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ Ἡγεσία
τῆς Χώρας μας. Διερωτῶμαι, ὅμως, ἐναγωνίως: Γιατί ἔχουμε ἐπιτρέψει νὰ
συμβαίνη αὐτὴ ἡ κλιμάκωση τῶν ἐχθρικῶν ἐνεργειῶν, χωρίς, μάλιστα, νὰ
ἀντιδροῦμε; Γιατί δὲν ἀγωνιοῦμε γιὰ τὴν τύχη τῶν Βορειοηπειρωτῶν, οἱ
ὁποῖοι βρίσκονται συνεχῶς στὸ στόχαστρο τοῦ ἀλβανικοῦ μισελληνισμοῦ;
Βέβαια, κανένας δὲν ἀγνοεῖ τὰ προβλήματα πού ἔχει στὸ ἐσωτερικό της ἡ
Ἑλλάδα. Καλόν, ὅμως, εἶναι ἡ Ἀθήνα νὰ μὴ ἐπικεντρώνεται μόνο στὰ
τρέχοντα προβλήματα καὶ νὰ ἀφήνη ἄλλα ζητήματα – ὅπως τὸ
Βορειοηπειρωτικὸ – νὰ παραμελοῦνται. “Καί ταῦτα ἔδει ποιῆσαι κακεῖνα μὴ
ἀφιέναι” (Ματθ. κγ΄ 23). Δὲν ἀμφισβητῶ τὸν πατριωτισμὸ οὐδενός. Ὄχι!
Ἀλλὰ εἶναι ἀλήθεια περίτρανη, ὅτι “θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία”.
Προσεύχομαι ἐκτενῶς, ὁ Χριστὸς νὰ φωτίζη τὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς Χώρας
μας, ὥστε νὰ ἀποτραποῦν τυχὸν δυσάρεστες ἐξελίξεις».

Previous Article

Αντιμέτωπη με την αλβανική δικαιοσύνη η οικογένεια Κατσίφα

Next Article

100 Χρόνια από την Απελευθέρωση της Θράκης