ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ! Η ΑΧΕΠΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Share:

Τελετὴ μυήσεως εἰς τὴν ΑΧΕΠΑ NSW. Εἰς τὸ κέντρον διακρίνεται ὁ Δρ. Β. Ἀδραχτᾶς, ὁ ὁποῖος δεσπόζει μὲ τὰς δηλώσεις του εἰς τὸ κυκλοφορηθὲν βίντεο τῆς Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας μὲ τίτλον «Πρώτη ἐπέτειος ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου» (29.6.2020)

Σεβ. Αὐστραλίας πρὸς ΑΧΕΠΑ: «Πρέπει νὰ συμπορευθοῦμε,
νὰ εἴμαστε ἕνα… ἔχουμε τὸν ἴδιο Θεό»!

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ!
Η ΑΧΕΠΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

τ. Πρόεδροι ΑΧΕΠΑ: «ἔχουμε μέλη ποὺ εἶναι μασόνοι»,
«ἡ ΑΧΕΠΑ ἔχει πάρει πράγματα μέσα ἀπὸ τὸν τεκτονισμό… εὐελπιστοῦμε
καὶ ἐμεῖς στὴν Αὐστραλία… νὰ στεγάζονται ὅλα τὰ τμήματα στὶς ἐνορίες».

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Νὰ συγχαρῶμεν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἐνέμεινεν εἰς τὰς παλαιοτέρας ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας ὅτι οἱ Ρόταρυ καὶ Λάιονς εἶναι ἀσύμβατοι μὲ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν. Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ εἶναι διπλῶς ἱστορική, διότι ὁδηγεῖ αὐτομάτως καὶ εἰς τὴν διακήρυξιν ὅτι ἡ ΑΧΕΠΑ εἶναι ἀσύμβατος μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, καθὼς τὰ αἴτια ἀποκηρύξεως τῶν Ρόταρυ ὑπερκαλύπτουν τὴν περίπτωσιν τῆς ΑΧΕΠΑ NSW (Νέας Νοτίου Οὐαλίας).

Χαρακτηριστικὰ
τῆς ὀργανώσεως

Ἡ ὀργάνωσις χρησιμοποιεῖ ἐπισήμως εἰς τὰ ἑλληνικὰ τὴν λέξιν «μύηση» (ὄχι ἐγγραφὴ) διὰ τὴν εἰσδοχὴν νέων μελῶν, ἡ ὁποία μάλιστα γίνεται διὰ τελετῆς μεθ’  ὅρκου. Τὰ μέλη ἀποκαλοῦνται μεταξύ των καὶ ἀναγράφονται ἐπισήμως εἰς τὰς δέλτους ὡς «ἀδελφός, ἀδελφὴ» κ.λπ. Τὰ διαφορετικὰ «τμήματα», τὰ ὁποῖα περιλαμβάνει, ὀνομάζουν οἱ ἴδιοι «Στοὰς» καὶ εἶναι τὰ ἑξῆς: Προμηθέας Νο. 6, Ἀλέξανδρος Νο. 25, Ἀνατολή Νο. 7, Ἀντιγόνη Νο. 27/8, Ἀπόλλων Νο. 16, Ἀρετὴ Νο. 3, Χίρων Νο. 22, Διογένης Νο. 8, Ἡρακλῆς Νο. 12, Ἱπποκράτης Νο. 21, Ὀδυσσέας Ἐλύτης Νο. 26 καὶ Πλάτων Νο. 4. Τὰ ὀνόματα δίδονται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ «ἀρχαιοελληνικὸ θεὸ ἢ θεά, Ἕλληνα φιλόσοφο, διακεκριμένη προσωπικότητα ἢ ἱστορικὴ τοποθεσία».

Ὁ Αὐστραλίας Μακάριος καί ὁ Σεβ. Σικάγου μέ τόν νῦν καί τέως Πρόεδρον τῆς ΑΧΕΠΑ NSW, κ. Βασίλειον Σκανδαλάκην καί Ἰωάννην Καλλιμάνην.

Ὡς γράφουν οἱ ἴδιοι «ἅπαξ καὶ γίνεις μέλος τῆς ΑΧΕΠΑ, γίνεσαι μέλος γιὰ μία ζωὴ ἑνὸς παγκοσμίου δικτύου, ποὺ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἑλληνικὸς σύνδεσμος στὸν κόσμο… ἑνὸς συνδεόμενου στενὰ φιλανθρωπικοῦ καὶ προοδευτικοῦ ὀργανισμοῦ…». Ἡ ἀποστολὴ τῆς ΑΧΕΠΑ εἶναι «νὰ φέρει σὲ ἐπίγνωση τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν κοινωνία».

Μεταξὺ τῶν προϋποθέσεων, διὰ νὰ γίνη κανεὶς μέλος εἶναι «νὰ πιστεύει στὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ πιστεύει καὶ ὑποστηρίζει τὴ διατήρηση καὶ διάδοση τῶν σκοπῶν, τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἰδανικῶν τοῦ τάγματος, νὰ εἶναι πρόθυμος νὰ προσυπογράψει τὸ καταστατικό του καὶ νὰ ὑπακούσει στὶς ἀρχὲς τοῦ τάγματος». Τὸ ἔμβλημά της εἶναι ἕνας ἰσομερὴς Σταυρός, ὄπισθεν τοῦ ὁποίου τέμνονται δύο γυμνὰ ξίφοι, ὑπεράνω πετᾶ ἕνας ἀετός, ὑποκάτω εὑρίσκεται ὁ ἀνατέλλων ἥλιος καὶ ἑκατέρωθεν κλάδος ἐλαίας καὶ ἄνθος σίτου, τεμνόμενοι εἰς τὰ στελέχη των.

Πῶς ἱδρύεται μία στοά;

Ἂς παραθέσωμεν ἕνα ἰδικόν τους παράδειγμα:

«Τὸ 1956 ἔγινε ἔκκληση πρὸς ὅλα τὰ μέλη τῆς Στοᾶς Προμηθέας, γιὰ νὰ γίνουν, ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν, μέλη μιᾶς νέας στοᾶς, ἡ ὁποία σχηματιζόταν ἐκείνη τὴν ἐποχή. Σ’ ἐκείνους ποὺ ἀνταποκρίθηκαν σ’ αὐτὴ τὴν ἔκκληση ἐστάλη πρόσκληση νὰ συμμετάσχουν σὲ μία συνεδρίαση ποὺ ἔγινε στὸ σπίτι τοῦ Ἀδελφοῦ… Στὴ συνεδρίαση αὐτὴ συμμετεῖχαν καὶ μέλη τῆς Πολιτειακῆς Στοᾶς, ὥστε νὰ δοθεῖ ἐπισημότητα σὲ ὅποιες τελικὲς ἀποφάσεις θὰ ἐπαίρνοντο γιὰ τὴν δημιουργία τῆς νέας στοᾶς. Κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς συνεδρίασης ἐξελέγησαν οἱ ἀξιωματοῦχοι καὶ δόθηκε στὴ στοὰ τὸ ὄνομα «Ἀνατολή»… ἐστάλησαν προσκλήσεις (γιὰ δεξίωση) στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Θεοφύλακτο καὶ στὸν Γ. Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος κ. Παπαδάκη. Ἐστάλη ἐπίσης πρόσκληση καὶ στὸν Ἐξοχώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Μελίτων, Ἐπίσκοπο Ἰάκωβο, ὁ ὁποῖος ἦταν μέλος τῆς Ἀχέπα τῶν ΗΠΑ καὶ βρισκόταν στὸ Σύδνεϋ γιὰ μία σύντομη ἐπίσκεψη…

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ παρ’ ὅτι εἶναι $100 τὸ χρόνο δὲν πειράζει τὰ μέλη, γιατί ἡ ἴδια ἡ στοὰ μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ κάνει τὸ καλύτερο γιὰ τὰ μέλη καὶ τὶς οἰκογένειές τους…»

Ἡ τελετὴ μυήσεως

Κάποιο ἐντεταλμένον μέλος συνοδεύει τοὺς πρὸς μύησιν μὲ τάξιν καὶ εἰσάγει αὐτοὺς εἰς τὸ κέντρον τῆς αἰθούσης, παρουσιάζων αὐτοὺς ἐνώπιον ὅλων. Ἂν πρόκειται δι’ ἕν ἄτομον τότε λαμβάνει αὐτὸν ἀπὸ τὸ βραχίονα (μπράτσο). Ἐνώπιόν των ὑπάρχει εὐτρεπισμένη τράπεζα, εἰς τὴν ὁποίαν ἔχουν ἐναποτεθῆ βιβλίον, ἔμπροσθεν αὐτοῦ δύο ξιφίδια (εἴτε χιαστὶ εἴτε παραλλήλως μὲ ἀντίθετον φορὰν τὸ ἕνα πρὸς τὸ ἄλλον), ἔμπροσθεν αὐτῶν ἐπιτραπέζιος σταυρὸς τοῦ Κυρίου μαζὶ μὲ ὁμοίωμα ἀρχαιοελληνικοῦ ναοῦ καὶ ἑκατέρωθεν δύο κηροστᾶται μὲ ἀναμμένα κηρία.

Τελετή μυήσεως τῆς ΑΧΕΠΑ ἀπό τόν κ. Ἰωάννην Καλλιμάνην.
Ἐπί τῆς τραπέζης Σταυρός, Παρθενών, σφυρί κ.ἄ.

Ὁ τελετάρχης πλησιάζει φέρων τὰ διάσημά του: πέριξ τοῦ λαιμοῦ καὶ ἕως τῆς κοιλιακῆς χώρας πλατεῖαν γαλανὴν ἢ ἰώδην (μὼβ) κορδέλλαν εἰς σχῆμα «V», ἀπὸ τὸ τέλος τῆς ὁποίας κρέμεται τὸ μεταλλικὸν ἔμβλημά των, ἐπιμάνικα μὲ τὸ ἴδιον χρῶμα καὶ σχέδιον τῆς κορδέλλας, ἐπὶ τῶν ὁποίων εὑρίσκεται κεντημένον ἐπίσης τὸ ἔμβλημα, καθὼς καὶ δικαστικὸν σφυρὶ εἰς χεῖρας. Οἱ πρὸς μύησιν ἐπιθέτουν τὴν ἀριστερὰν χεῖραν ἐπὶ τοῦ βιβλίου καὶ τὴν δεξιὰν εἰς ἀνάτασιν καὶ ὁρκίζονται. Τὴν αὐτὴν ὥραν τὰ ὑπόλοιπα παρόντα μέλη θέτουν τὴν δεξιάν τους χεῖραν εἰς τὴν καρδίαν. Ἔπειτα συγχαίρουν τὰ νέα μέλη καὶ τοὺς δίδουν τὸ διακριτικὸν καθὼς καὶ λαιμοδέτην (γραβάτα) ποὺ φέρει ἐπίσης τὸ ἔμβλημα.

Ἡ συνεδρίασις

Εἰς τὴν μία πλευρὰν τῆς αἰθούσης ὑπάρχει ἡ προεδρικὴ ἕδρα ἐπὶ ξυλίνου ὑπερυψωμένου βάθρου, ὅπου εὑρίσκονται τὰ καθίσματα τῶν τριῶν μελῶν τοῦ προεδρείου. Εἰς τὰς ὑπολοίπους τρεῖς πλευρὰς τῆς αἰθούσης ὑπάρχουν καθίσματα διὰ τὰ μέλη, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον τοποθετημένα, ὥστε ὁμοῦ μετὰ τοῦ προεδρείου σχηματίζουν τετράγωνον. Εἰς τὴν ἕδραν ὑπάρχουν τρία ξύλινα καθίσματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν (ἀποσπωμένην) τριγωνικὴν ἀπόληξιν εἰς τὸ ἐρεσίνωτον (πλάτη). Τὸ μεσαῖον κάθισμα εἶναι κατά τι μεγαλύτερον καὶ φέρει ἐπιστηρίγματα διὰ τὰς χεῖρας. Ἔμπροσθεν τοῦ μεσαίου καθίσματος ὑπάρχει βῆμα (pontium), ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐκτὸς ἀπὸ τὰ χαρτιὰ τῆς συνεδριάσεως ἐνίοτε τίθεται δικαστικὸν σφυρὶ καθὼς καὶ ἀρχαιοελληνικαὶ προτομαί. Ἔμπροσθέν τοῦ βήματος τίθενται τὰ «κάδρα» τῶν «Στοῶν». Ἐπὶ τοῦ βάθρου, εἰς ἀμφοτέρας τὰς ἐμπροσθίους γωνίας, εὑρίσκεται ἀπὸ εἷς κοντὸς ἀρχαιοελληνικὸς κίων καὶ κρεμάμενον τὸ λάβαρον τῆς ΑΧΕΠΑ ἢ τῆς συγκεκριμένης «Στοᾶς» ποὺ συνεδριάζει.

Συνεδρίασις τῆς ΑΧΕΠΑ. Εὐδιάκριτα τά ἐπιμάνικα,
αἱ προτομαί τῶν φιλοσόφων καί τά ἰδιότυπα καθίσματα κ.ἄ.

Ἡ ΑΧΕΠΑ NSW καὶ ὁ Αὐστραλίας

Τὴν 7ην Ἰουνίου 2019 ὁ Πρόεδρος τῆς ΑΧΕΠΑ ἀποστέλλει συγχαρητήριον εἰς τὸν ἐκλεγέντα κ. Μακάριον, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων: «Ἀναμένομεν διακαῶς τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ προσβλέπομεν εἰς τὴν ὑπὸ τὴν καθοδήγησίν του προσφορὰν ἡμῶν ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς Ὁμογενείας, εἰς κραταίωσιν τῆς ἐν Φαναρίῳ Μητρὸς Ἐκκλησίας»

Ἡ ΑΧΕΠΑ κατόπιν διετυμπάνισεν ὅτι συμμετεῖχεν εἰς «τὴν κατάθεση στεφάνων στὴν ἐκδήλωση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Τὸ Δ.Σ. τῆς ΑΧΕΠΑ ἐζήτησε καὶ ἔλαβε ἀκρόασιν ἀπὸ τὸν Σεβ. Μακάριον τὴν 25ην Νοεμβρίου. Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθέν:

«Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνταποκρίθηκε θετικὰ στὸ αἴτημα τῆς ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ νὰ συμμετέχει διὰ ἀντιπροσώπου της στὴν ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας ποὺ θὰ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς 200ῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης… Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὴν ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον, τὴν προθυμία καὶ τὴ δέσμευσή της νὰ προσφέρει ἀνθρώπινους, οἰκονομικοὺς καὶ ἄλλους στὴ διοργάνωση τῶν ἐκδηλώσεων ποὺ θὰ ἀφοροῦν στὴν ἐπέτειο τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς… Ὁ Σεβασμιώτατος μᾶς χαροποίησε καὶ παράλληλα μᾶς συγκίνησε ἐκφράζοντας τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἐγκαινιάσει ὁ ἴδιος τὰ νέα κεντρικὰ γραφεῖα τῆς ὀργάνωσης… Τὰ μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ παρακάλεσαν τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο νὰ ὁρίσει ἡμέρα ἀφιερωμένη στὴν προσφορὰ καὶ στὶς δραστηριότητες τῆς ΑΧΕΠΑ. Ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας ἀμέσως ὅρισε τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Ἰουνίου, κάθε χρόνο, ὡς ἡμέρα τῆς ΑΧΕΠΑ. Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος θὰ ἀποστείλει σχετικὴ ἐγκύκλιο πρὸς τὶς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, γιὰ νὰ ἐνημερωθεῖ ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς ὅλης τῆς Αὐστραλίας…»

Τὴν 29ην Νοεμβρίου ἀπέστειλαν συγχαρητήριον ἐπιστολὴν διὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν νέων βοηθῶν Ἐπισκόπων Μελόης, Κυανέων καὶ Σινώπης.

Εἰς τὸ δελτίον τύπου τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2019 ἀναφέρουν σχετικῶς μὲ τὴν γενικήν τους συνέλευσιν:

«Ἐπίκεντρο τῶν συζητήσεων ἡ μελλοντικὴ πορεία τῆς ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, εἰδικὰ ἡ ἀνάπτυξη  τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ἱερά μας Ἀρχιεπισκοπή… Μὲ χειροκροτήματα καὶ ἐκφράσεις εἰλικρινῆς χαρᾶς δέκτηκαν τὴν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἀκρόασης τοῦ προεδρείου τῆς ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας κ.κ. Μακάριο. Εἰδικὰ ἡ τέλεση ἁγιασμοῦ καὶ κοπὴ τῆς παραδοσιακῆς βασιλόπιττας ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο στὸ σπίτι τῆς ΑΧΕΠΑ στὸ Rockdale, μαζὶ μὲ τὸν ὁρισμὸ τῆς πρώτης Κυριακῆς κάθε Ἰουνίου σὰν Κυριακὴ τῆς ΑΧΕΠΑ… «Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ 85 χρόνια τῆς ἱστορίας της, ἡ ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ ἔχει τὴν μεγάλη τιμὴ νὰ ὑποδεκτεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας στὸ σπίτι της,» ἀνακοίνωσε ὁ πρόεδρος Σκανδαλάκης. «Πρόκειται γιὰ ἱστορικότατο γεγονὸς γιὰ τὴν ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ καὶ γιὰ τὴν ὁμογένεια».

Εἰς τὴν ἑορταστικὴν ἐκδήλωσιν διὰ τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὴν 19ην Ἰανουαρίου 2020 ἔλαβε μέρος ὁλόκληρον τὸ Δ.Σ., «ἀξιωματοῦχοι», ὅπως τοὺς ἀποκαλοῦν, τῶν τμημάτων καὶ ἁπλὰ μέλη ποὺ ὑπερέβησαν τὰ τριάκοντα.

Τὴν ἑπομένην ὁ Σεβ. Αὐστραλίας ἐπεσκέφθη τὴν ΑΧΕΠΑ διὰ τὴν κοπὴν βασιλόπιττας. Κατὰ τὴν ἐκφώνησιν τῆς δεήσεως ὁ διάκονος εἶπε «Ὑπὲρ τῶν μελῶν τῆς Ἀχέπα τῶν ἀπεκδεχομένων τὸ παρά σου μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος»! Ὁ Σεβασμιώτατος μετὰ τὴν κοπὴν ἤρχισε νὰ ἐξηγῆ τὰ κομμάτια τῆς βασιλόπιττας. Διὰ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἶπε τὸ κακόδοξον ὅτι «ἡ Παναγία εἶναι ἡ κοινή μας μητέρα καὶ ἡ κοινή μας ἀδελφή», ἐνῶ παρέλειψε νὰ κόψη κομμάτι διὰ τὸν Μ. Βασίλειον. Ἔπειτα ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρὶν ὁμιλήση ἔδωσε τὸν λόγον εἰς τὸν Σεβ. Σικάγου κ. Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος τὸν συνώδευε καὶ μεταξὺ ἄλλων εἶπε:

«…εἶμαι πολὺ περήφανος ποὺ οἱ Ἀχέπα ἐδῶ στὴν Αὐστραλία συνεχίζουν τὴν παράδοση νὰ ἀγκαλιάζουν τοὺς πλησίον τους ἀσχέτως ποιοὶ εἶναι, τί πιστεύουν καὶ πῶς φαίνονται, ἀγκαλιάζουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Θὰ δώσω τοὺς χαιρετισμούς σας στοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὶς ἀδελφὲς τῆς Ἀχέπα στὴν Ἀμερική, στὴν ὁποία ἔχω πολὺ καλοὺς φίλους. Καὶ σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ καλέσατε τὸν Σεβασμιώτατο, ποὺ εἶναι μεγάλος ἡγέτης, ἄνθρωπος βαθιᾶς πίστεως, ὁράματος καὶ μεγάλης ταπείνωσης…».

Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος, λέγων τὰ ἑξῆς ἀνορθόδοξα:

«…Ἄκουσα τὸ μήνυμα ποὺ μᾶς ἔδωσε ἡ κ. Λίντα καὶ ἦταν γιὰ τὴν ἀλήθεια. Φυσικὰ καὶ γνωρίζετε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑποστηρίζει τὴν ἀλήθεια. Ἀλλὰ προκειμένου νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἔχουμε τὴν πραγματικὴ ἀλήθεια πρέπει νὰ εἴμαστε πρῶτον ἑνωμένοι καὶ νὰ εἴμαστε ἀγαπημένοι. Εἰδάλλως, ἐὰν λὲς ὅτι ἔχεις τὴν ἀλήθεια καὶ ἐὰν λέω ὅτι ἔχω τὴ δική μου ἀλήθεια, σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση πιθανὸν δημιουργοῦμε ἕνα κόμμα. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ δημιουργήσουμε ἕνα τρίπτυχο: ἀλήθεια, ἑνότητα, ἀγάπη. Αὐτὸ ἦταν τὸ μήνυμα χθὲς στὸ ἐπίσημο γεῦμα γιὰ τὴν περίσταση τῆς ὀνομαστικῆς μου ἑορτῆς. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ἀδελφοὶ ποὺ ἔρχομαι σήμερα ἐδῶ. Τὸ ξέρω ὅτι ἔρχεται γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐδῶ, ἀλλὰ ἔρχομαι, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔχω μπροστά μου καὶ ἐνώπιόν μου αὐτὲς τὶς δύο λέξεις: πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε ἀγαπημένοι. Ὅταν θέλουμε νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι καὶ ἀγαπημένοι δὲν ὑπάρχουν λόγοι νὰ μᾶς χωρίσουν. Δὲν ὑπάρχουν. Ὅταν λέω ὅτι ἐγὼ ἔχω τὴ δικιά μου ἀλήθεια καὶ ἐσεῖς λέτε ὅτι ἔχετε τὴ δική σας ἀλήθεια, τότε ὁ καθένας θὰ ἐγκλωβίζεται στὸν ἑαυτό του καὶ δὲν ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ λέμε στὴν γλώσσα τῆς θεολογίας ἀλληλοπεριχώρησις, δηλ. νὰ ἐπιτρέπουμε ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο νὰ βρισκόμαστε στὸν ἴδιο χῶρο. Ἐγὼ σᾶς ἀνοίγω τὴν ἀγκαλιά μου, ἀνοίγω τὴν ἀγκαλιὰ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς, σᾶς δίνω τὴν καρδιά μου καὶ σᾶς λέω ὅτι πρέπει νὰ συμπορευτοῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἕνα, γιατί ἔχουμε τὸ ἴδιο αἷμα, τὴν ἴδια καταγωγή, ἔχουμε τὸν ἴδιο Θεό, καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν ἔχουμε νὰ μοιράσουμε τίποτα. Ἔχουμε κοινὸ σκοπὸ καὶ κοινὸ ἐσχατολογικὸ προορισμό. Γι’ αὐτὸ μὲ τὴν παρουσία μου ἐδῶ θέλω νὰ ἀποδείξω καὶ ἔμπρακτα αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὑποσχέθηκα στὸ Δ.Σ., τὸ ὁποῖο προσφάτως μὲ ἐπισκέφθηκε, ὅτι θὰ πρέπει νὰ προχωρήσουμε ὅλοι μαζί. Καὶ προσωπικῶς καὶ ἡ Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας θὰ στηρίξει ἔμπρακτα τὸ ἔργο τῆς ΑΧΕΠΑ, γιατί εἶναι ἔργο τὸ ὁποῖο τὸ χρειάζεται ἡ κοινωνία. Δὲν μποροῦμε νὰ τὰ κάνουμε ὅλα ἐμεῖς, δὲν μπορεῖ νὰ τὰ κάνει ὅλα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, δὲν μπορεῖ νὰ τὰ κάνει ὅλα ἡ Ἐκκλησία. Ἂν μπορεῖτε καὶ ἐσεῖς νὰ ἀναλάβετε μία ἐκστρατεία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, εἴμαστε κοντά σας. Ἐὰν μπορεῖτε νὰ ἀναλάβετε μία ἐκστρατεία γιὰ τὴν βοήθεια τῶν παιδιῶν ποὺ σπουδάζουν ἰατρική, εἴμαστε δίπλα σας. Ἐὰν μπορεῖτε νὰ ἀναλάβετε τέτοιες πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες προάγουν τὴν μεγάλη ἰδέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς πίστεώς μας, εἴμαστε δίπλα σας. Οἱ καλὲς ἰδέες δὲν εἶναι μονοπώλιο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς οὔτε εἶναι μονοπώλιο τῆς Ἐκκλησίας, ὅλοι μαζὶ συνεργαζόμαστε. Αὐτὸ τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐμεῖς εἶναι νὰ σᾶς δίνουμε τὸ χέρι μας καὶ νὰ μᾶς δίνετε καὶ ἐσεῖς τὸ δικό μας (sic) καὶ νὰ διασφαλίζουμε τὴν ἑνότητα καὶ νὰ προχωροῦμε ὅλοι μαζί…».

Τελετάρχης τῆς ἐκδηλώσεως ἦτο ὁ Δρ. Β. Ἀδραχτᾶς, στέλεχος τῆς ΑΧΕΠΑ καὶ διατελέσας διευθυντὴς συντάξεως τοῦ συγκρητιστικοῦ περιοδικοῦ «Θεὸς & Θρησκεία», ὁ ὁποῖος πρόσφατα ὡρίσθη ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ὑπεύθυνος διὰ τὴν συγγραφὴν τῆς ἱστορίας τῆς Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας καὶ ὁ ὁποῖος ἀμέσως μετὰ ἔλαβε τὸν λόγον καὶ εἶπε: «… κάθε μήνα τὰ διάφορα τμήματα κάνουν τὶς συναντήσεις τους καὶ πάντα ἀρχίζουν μὲ μία προσευχή, ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ «Βασιλεῦ οὐράνιε»». Ὁ Σεβ. Μακάριος ἀπήντησε: «Νὰ συνεχίσετε». Τότε ὁ κ. Ἀδραχτᾶς συνεπλήρωσε: «Καὶ θὰ συνεχίσουμε. Ἁπλὰ τὸ λέω διότι ἀπόψε τὸ κτήριο τῆς ΑΧΕΠΑ μὲ τὴν παρουσία τὴ δική σας καὶ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁγίου Σικάγου γέμισε Ἅγιο Πνεῦμα. Εὔχεσθε, ὥστε αὐτὴ ἡ χάρις νὰ παραμείνει νὰ εἴμαστε ἄξιοι ὅ,τι ἔργο ἐπιτελοῦμε νὰ τὸ ἐπιτελοῦμε ἐν χάριτι».

Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν ὁ Πρόεδρος τῆς ΑΧΕΠΑ ὑπεσχέθη 10.000$ διὰ 10 ἔτη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, ἡ πρώτη ἐπιταγὴ τῶν ὁποίων ἐδόθη τὴν 27ην Φεβρουαρίου 2020 κατὰ τὴν δοξολογίαν διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους. Ἐπιπλέον ἐδόθησαν 5.000$ διὰ τὴν κατασκήνωσιν. Ὁ τ. Πρόεδρος τῆς ΑΧΕΠΑ κ. Ἰ. Καλλιμάνης εἰς συνέντευξίν του τὸ 2015 εἶχε δηλώσει ὅτι ὁ ὀργανισμὸς εἰσέπραττε ἐτησίως 350.000$ καὶ ὅτι εἶναι ὁ τρίτος μεγαλύτερος φιλανθρωπικὸς ὀργανισμὸς μετὰ τοὺς Ρόταρυ καὶ Λάιονς. Παροῦσα καὶ ἡ πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλληνίδων Ἑλληνοκυπρίων Γυναικῶν Αὐστραλίας, ἡ ὁποία εἶναι μέλος τῆς ΑΧΕΠΑ, καὶ ἡ ὁποία ἔδωσεν εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον 1.000$ διὰ τὴν Θεολ. Σχολὴν καὶ ἀκόμα 1.000$ διὰ τὴν κατασκήνωσιν.

Οἱ Πρόεδροι ΑΧΕΠΑ περὶ μασονίας

Τὸ 2011 ὁ κ. Ν. Παπαδόπουλος ὡς διοικητὴς τῆς ΑΧΕΠΑ Ἑλλὰς εἰς συνέντευξίν του (Δημοσιογράφος κ. Μαρία Τομαρᾶ, eleftheriaonline.gr, 18-9-2011) ἀπήντησε σχετικῶς μὲ τὴν Μασονίαν:

«Ἡ AHEPA δὲν εἶναι προθάλαμος κανενὸς καὶ δὲν εἶναι προϋπόθεση ἐπίσης νὰ εἶσαι μασόνος γιὰ νὰ μπεῖς ἐκεῖ. Ἐγὼ γιὰ παράδειγμα δὲν εἶμαι μασόνος, ἄλλοι εἶναι – ὁ καθένας κάνει τὶς ἐπιλογές του. Ἔχουμε μέλη ποὺ εἶναι καὶ μασόνοι καὶ πρώην ροταριανοί, καὶ μάλιστα στὴν Ἀμερικὴ δὲν τὸ κρύβουν, ἔχουν ἄλλη νοοτροπία. Ὅταν στὴν AHEPA ἔρχεται νὰ γίνει μέλος κάποιος, δὲν τὸν ρωτᾶμε ἂν εἶναι ἢ ὄχι μασόνος.»

Τὸ 2015 ὁ κ. Ἰ. Καλλιμάνης τότε Πρόεδρος τῆς ΑΧΕΠΑ NSW εἰς συνέντευξιν (Δημοσιογράφος κ. Lucy Miller, Web TV, 9-11-15) ἐδήλωσε σχετικῶς:

«Κοιτάξτε, δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν μασονία. Ἡ AHEPA στὴν Ἀμερικὴ ξεκίνησε ὡς μυστικὸς ὀργανισμός, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ προστατεύσει τὴν ἑλληνικὴ παροικία καὶ τοὺς ἕλληνες ἀπὸ τοὺς ρατσιστικοὺς διωγμοὺς ποὺ ὑπῆρχαν μέσα στὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἦταν ἡ ὀργάνωση ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε ἡ Κοὺ-Κλοὺξ-Κλάν. Γι’ αὐτὸ λοιπὸν ἱδρύθηκε ὡς μυστικὴ ὀργάνωση, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἔχει πάρει κάποια πράγματα μέσα ἀπὸ τὸν τεκτονισμό, ἀλλὰ νὰ πῶ κάτι ἐδῶ τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ σημαντικό, ἂν δοῦμε καὶ τὸν τεκτονισμὸ σὲ εὐρεῖα βάση, σὲ ἀπόλυτη ὀπτικὴ γωνία, τὸ 80% ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κηρύσσει εἶναι ἑλληνικῆς προελεύσεως… (Οἱ ΑΧΕΠΑ) θὰ δοῦμε ὅτι στὴν Ἀμερικὴ δὲν ἔχουν δικά τους ἰδιόκτητα κτίρια, ἀλλὰ στεγάζονται ὅλα τὰ τμήματα, καὶ εἶναι πάρα πολλά, στὶς ἐνορίες καὶ τὶς ἐκκλησίες σὲ ὅλη τὴν Ἀμερική. Εὐελπιστοῦμε καὶ ἐμεῖς ἐδῶ νὰ φθάσουμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο πολὺ σύντομα».

Ἔξω οἱ Μασόνοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν!

Ἡ Μασονία εἶναι πολλαπλῶς καταδικασμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ἐφόσον ἡ ΑΧΕΠΑ NSW ἔχει τοιαῦτα χαρακτηριστικὰ εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ κατατάσσεται εἰς χειροτέραν θέσιν ἀπὸ τοὺς Ρόταρυ καὶ Λάιονς. Ἡ Πολιτειακὴ Διοίκησις τῆς ΑΧΕΠΑ, ὁ Πρόεδρός της κ. Βασίλειος Σκανδαλάκης καὶ τὸ στέλεχος κ. Β. Ἀδραχτρᾶς, ἦσαν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἐξέδωσαν τρία διαφορετικὰ κείμενα ὑποστηρίξεως τοῦ Αὐστραλίας Μακαρίου, δικαιολογοῦντες πλήρως τὴν βράβευσιν τοῦ πρωτοστάτου τῶν ὁμοφυλοφίλων κ. A. Bragg, τὴν ἀγορὰν τοῦ διαμερίσματος 6.500.000$, τὴν ἀνοίκειον δι’ Ἀρχιεπίσκοπον ἐκδήλωσιν ὀνομαστηρίων κ.ἄ.

Ἀνακεφαλαιώνομεν: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας προσῆλθεν εἰς τὴν ΑΧΕΠΑ συνειδητά, δηλώνων ὅτι ἐπὶ 85 ἔτη δὲν τοὺς ἐπεσκέφθη Ἀρχιεπίσκοπος, ἔλαβε χρήματα, ἤνοιξε τὴν ἀγκάλην τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τοὺς ἔδωσε «τὴν καρδίαν του», ἐζήτησε νὰ συμπορευθοῦν «νὰ εἴμαστε ἕνα», ἐδήλωσεν ὅτι θὰ στηρίξη τὴν ΑΧΕΠΑ καὶ ὅτι «ἔχουμε τὸν ἴδιο Θεό… κοινὸ σκοπὸ καὶ κοινὸ ἐσχατολογικὸ προορισμό»! Παραλλήλως, ὥρισε Κυριακὴν τῶν ΑΧΕΠΑ, ἀνέθεσεν εἰς τὸ στέλεχος κ. Ἀδραχτᾶν τὴν συγγραφὴν τῆς ἱστορίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, διώρισε μέλος τῶν ΑΧΕΠΑ εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς διὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τοῦ 2021, ὑπεσχέθη ὅτι θὰ ἐγκαινιάση ὁ ἴδιος τὰ νέα τους γραφεῖα καὶ τοὺς παρώτρυνε νὰ συν­εχίσουν τὰς προσευχἀς, γνωστὴ τακτικὴ καὶ τῶν Μασόνων! Ἀποροῦμεν, ὁ Ἀρχ. Μακάριος δὲν γνωρίζει ὅτι μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ, ὅπως οἱ ἴδιοι δηλώνουν, εἶναι Μασόνοι καὶ ὅτι ἡ Μασονία εἶναι καταδικασμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν; Ὡς ἐκ τούτου, ἐπειδὴ ἡ συνεργασία αὐτὴ σκανδαλίζει τοὺς πιστούς, φρονοῦμεν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος ὀφείλει νὰ ἀποκηρύξη κάθε σχέσιν μὲ τὴν Μασονίαν ἀλλὰ καὶ τὴν ΑΧΕΠΑ γραπτῶς καὶ δημοσίως, ὅπως καὶ ὁ Σεβ. Σικάγου, καὶ νὰ ἐπιστρέψη τὰ χρήματα.

Previous Article

Ὁμολογία ραββίνων: Ὁ Κορωνοϊὸς φέρνει τὸν Ἀντίχριστον!

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Διαβάστε ακόμα