22 Ἀπριλίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΥΚΕΩΤΗΣ

     Στίς 22 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου, Ἐπισκόπου Ἀναστασιουπόλεως. Ὁ ἅγιος Θεόδωρος καταγόταν ἀπό τήν Γαλατία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἦταν καρπός ἁμαρτωλῆς σχέσης. Ἐπειδή ὅμως ὁ Κύριος προγνώριζε ὅτι ὁ καρπός αὐτός ἐπρόκειτο νά τόν εὐαρεστήση, ἐπέτρεψε νά δῆ ἐκείνη τήν νύκτα ἡ μητέρα του σέ ὄνειρο ὅτι κατέβηκε ἀστέρας ἀπό τόν οὐρανό καί εἰσῆλθε στήν κοιλία της. Ἔτσι ἀπό τήν βρεφική ἡλικία ἀκόμη ὁ Θεός ἔδειχνε μέ σημεῖα ὅτι ὁ Θεόδωρος ἦταν σκεῦος ἐκλεκτό, στό ὁποῖο εἶχε σκηνώσει ἡ χάρις του καί μάλιστα ὁ ἅγιος Γεώργιος τόν εἶχε ὑπό τήν προστασία του καί τόν καθοδηγοῦσε στήν πνευματική του προκοπή. Ἀργότερα, ἔγινε μοναχός καί ἀρχιμανδρίτης καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀπέκτησε ὅλες τίς ἀρετές καί τόν ἀξίωσε ὁ Θεός νά ἀποκτήση καί τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Ἐκκλησία τόν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο, στήν ἐπισκοπή τῆς Ἀναστασιουπόλεως, ὅπου ὡς ἀληθινός ποιμένας πολλούς ἀπίστους ὁδήγησε στόν Κύριο καί στόν δρόμο τῆς σωτηρίας, ἄλλους τούς στήριξε μέ τά θαύματά του καί ἔτσι ἔγινε γνωστός σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. Κατά τήν στιγμή τῆς ἐκδημίας του ὁ ἅγιος Θεόδωρος ἔφυγε μέ ἕνα σεμνό καί χαριτωμένο μειδίαμα στό πρόσωπό του, ὅπου ἕνα πλῆθος ἀγγέλων εἶχε ἔλθει νά τόν προϋπαντήση, ἀκολουθούμενοι ἀπό πολλούς ἁγίους καί μάλιστα καὶ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο.

 

 

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος πλ.α΄, Τόν συνάναρχον Λόγον)

Ἐκ σπαργάνων ἐπλήσθης τῆς θείας χάριτος, καὶ τῷ Θεῷ ἀνετέθης ὡς Σαμουὴλ ὁ κλεινός, τὴν ὑπέρτιμον στολὴν Πάτερ κληρούμενος· ὅθεν θαυμάτων αὐτουργός, καὶ Χριστοῦ μυσταγωγός, Θεόδωρε ἀνεδείχθης, θεοδωρήτως ἐκλάμπων, τὰς ψυχοτρόφους δωρεὰς τοῖς πιστοῖς.

 

 

Μεγαλυνάριον

Δῶρον καθιέρωσας τῷ Θεῷ, Θεόδωρε Πάτερ, τόν σόν βίον τόν ἱερόν· ὅθεν θεοσδότων, μετέσχες δωρημάτων, καί δωρεάν βλυστάνεις πᾶσι τάς χάριτας.

Previous Article

23 Ἀπριλίου

Next Article

21 Ἀπριλίου