Ποία η δράσις των παπικών σχολείων;

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Βιώνομεν πράγματι ιστορικάς στιγμάς εις την Ελλάδα. Ενώ η Χώρα μας έχει υποκύψει υπό το βάρος των μέτρων που επιβάλλουν οι δανεισταί και 500.000 νέοι έχουν φύγει εις το έξωτερικον αναζητούντες ένα καλύτερον μέλλον, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν έχει σταματήσει προς τους απόρους συμπατριώτας μας αλλά και προς τους μετανάστας. Την στιγμήν που οι ξένοι επαναπροωθούν, όπως λέγεται ευσχήμως η απέλασις, τους πρόσφυγας εις την Ελλάδα, η ποτισμένη με φιλανθρωπίαν ψυχή του Έλληνος δίδει από το υστέρημά του, δια να συμπαρασταθή με κάθε τρόπον εις τους συνανθρώπους του. Αυτή η στάσις ζωής οφείλεται βεβαίως εις την Ορθοδοξίαν, που έχει χαράξει εις τας καρδίας όλων την αγάπην. Αυτήν το τελευταίον διάστημα προσπαθούν να εκθεμελιώσουν οι πολιτικοί της Χώρας πλήττοντες τας αρχάς, τας αξίας και τας θεμελιώδεις βάσεις της κοινωνίας μας. Όλα όσα προβάλλονται ως σεβασμός της ετερότητος (σύμφωνον συμβιώσεως, ανοικοδόμησις τεμένους, καύσις νεκρών κ.λπ.) δυνάμεθα να τα ίδωμεν από την αντίθετον πλευράν του καθρέπτου ως ασέβειαν προς ο,τι συνέχει αυτόν τον τόπον. Τελευταίως το καίριον πλήγμα μελετούν να δώσουν εις την παιδείαν. Δεν αρκεί που κατεστράφησαν αι παρού­σαι γενεαί, θα πρέπη να οδηγηθούν προς την απώλειαν ταυτότητος και τον όλεθρον και αι επόμεναι γενεαί.
Η κρατική αδιαφορία είναι ο πρώτος πυλών αυτής της τακτικής. Είναι χαρακτηριστικόν ότι εις την Ελλάδα δεν έχει καθιερωθή ο εορτασμός της παγκοσμίου ημέρας ελληνικής γλώσσης, όταν ήδη εις την Νάπολιν αυτός έλαβε χώραν δια δευτέραν φοράν! Σπουδαία είναι επίσης αι πρωτοβουλία τριών επιφανών Γάλλων, του εκδότου Pierre Berringer, Νίκαια, του καθηγητού κλασσικής φιλολογίας Yves Canier και της Catherine Teuler, καθηγητρίας της αγγλικής, οι οποίοι εις κείμενον που εδημοσίευσεν η εφημερίς Le Monde και μετεφράσθη από την ιστοσελίδα tvxs.gr της 6ης Φεβρουαρίου 2017 ισχυρίζονται ότι:
«Η ένταξη του πολίτη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα συνδέεται, κατά την άποψή μας, με μία συμβολική απόφαση, η οποία επιβεβαιώνοντας την ιδιότητά μας ως εχόντων την ευρωπαϊκή νοοτροπία, οδηγεί σε μία συνειδητοποίηση που μας διασώζει από τις υπερβολές των θανάσιμων αξιών της κυρίαρχης κουλτούρας. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την υιοθέτηση της ελληνικής, ως επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Όχι μόνον η είδησις αυτή δεν προεβλήθη και δεν ηξιοποιήθη από τους αρμοδίους αλλά εις τα ελληνικά σχολεία επιχειρείται από πολλούς η υποβάθμισις των εθνικών εορτών αλλά και του εκκλησιασμού που συνήθως συνδυάζεται με αυτάς. Από που προέρχεται αυτό; Οι ξένοι που μας ελέγχουν ευρίσκουν ανασταλτικόν παράγοντα δια τα σχέδιά τους την ομοψυχίαν και ενότητά μας και δι’ αυτό επιχειρούν να υποβαθμίσουν ο,τι αφυπνίζει συνειδήσεις. Εις τον Ο.Τ. κατηγγέλθη δια ιδιωτικόν σχολείον αμερικανικών συμφερόντων, ότι υπήρξεν όχι μόνον υποβάθμισις της προηγουμένης εθνικής εορτής, αλλά και είχε δοθή εντολή από την διεύθυνσιν, να μη έχη τόσον σοβαρόν χαρακτήρα η εορτή. Όλα αυτά τα σχολεία, ως γνωστόν, συγκεντρώνουν παιδιά από επιφανείς οικογενείας, τα οποία προορίζονται δια υψηλάς θέσεις και αύριον μεθαύριον θα αποτελούν την ηγεσίαν της Χώρας. Οπότε τι πλέον αποτελεσματικόν από το να ενσταλάξουν το δηλητήριον εις τας αθώας ψυχάς και να αφήσουν αυτό να ενεργήση, ώστε όταν θα έλθη η στιγμή να αισθάνωνται θαυμασμόν δια το ξένον και μειονεξίαν δια οτιδήποτε εγχώριον.
Ωστόσον, δεν είναι μόνον η κρατική αδιαφορία η άμεσος επιρροή των ξένων δακτύλων προς τας νέας γενεάς, αλλά κυρίως η κρατική επέμβασις ξένης εμπνεύσεως εις όλα τα δημόσια σχολεία της Χώρας. Η επέμβασις αυτή γίνεται δια της αλλαγής του μαθήματος των Θρησκευτικών, αλλά και της εκτάκτου οργανώσεως της θεματικής εβδομάδος. Δια το μεν πρώτον η Ιεραρχία επείσθη από την εισήγησιν του Σεβ. Ύδρας εις το να μη αντιδράση, έως ότου θα είναι αργά ήδη, ενώ δια το δεύτερον προσφάτως απεκαλύφθη ποίοι άνθρωποι ευρίσκονται εις το παρασκήνιον. Συμφώνως προς την ιστοσελίδα dimokratianews.gr της 13ης Φεβρουαρίου 2017:
«Συνεχίζω την έρευνα, για να βρω τους «φορείς» που έχουν ταχθεί να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες της «Θεματικής Εβδομάδας» και πάω κατευθείαν στα «σκληρά» για την «έμφυλη ταυτότητα». Παραπέμπομαι από την ίδια την ιστοσελίδα στους φορείς και αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος φορέας που θα ξεδιπλώσει την εκπαίδευση των γυμνασιοπαίδων στο αντικείμενο της «έμφυλης ταυτότητας» είναι το «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία». Διαβάζω ότι είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση. Κλικάρω τους συνεργάτες της, δηλαδή το Δ.Σ., για να δω περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Και εκεί με περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη, καθώς έκαναν παρέλαση κάποιοι από τους γνωστούς και μη εξαιρετέους εθνομηδενιστές. Πρόεδρος είναι ο Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, υποψήφιος με τους Οικολόγους. Αντιπρόεδρος είναι ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, υποψήφιος με τους Οικολόγους και ένας εκ των υπερασπιστών της ύπαρξης «μακεδονικής» γλώσσας και των δικαιωμάτων της ανύπαρκτης «μακεδονικής μειονότητας» (σχετικά βίντεο και δηλώσεις του υπάρχουν στο διαδίκτυο. Επίσης, πρωτοπόρος στη γυμνή ποδηλατοδρομία της Θεσσαλονίκης). Το καλύτερο: Διευθυντής είναι ο Αθανάσιος (Νάσος) Θεοδωρίδης, ο οποίος διατηρεί «δίγλωσση» ιστοσελίδα -στην ελληνική και τη «μακεδονική»-, στην οποίαν έχει αναρτημένη συνέντευξή του, εντός της οποίας αναφέρεται σε εθνοκάθαρση που έκαναν οι Έλληνες στην Τριπολιτσά, στις σφαγές που υπέβαλε ο Ν. Ζέρβας στους Τσάμηδες στη διάρκεια της Κατοχής και πολλά, πραγματικά πολλά άλλα ανθελληνικά μηνύματα».
Η πρωτοβουλία βεβαίως μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως, την οποίαν ήδη είχεν εξαγγείλει ο κ. Φίλης και συνεχίζει με τον πλάγιον τρόπον της «θεματικής εβδομάδος» ο κ. Γαβρόγλου δεν είναι ελληνικής εμπνεύσεως, αλλά υπαγορευμένη από την «προηγμένην» Ευρώπην. Ως πληροφορούμεθα από άρθρον του κ. Jon Moskowitz εις την ιστοσελίδα fatherly.com της 2ας Νοεμβρίου 2016, που μετεφράσθη δια τον Ο.Τ.:
«Οι Ολλανδοί αρχίζουν τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο για τον παιδικό έρωτα κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας «εβδομάδας ανοιξιάτικου πυρετού». Η Νορβηγία έχει το «Puberteten», μία χαρωπή σειρά βίντεο για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για παιδιά 8 έως 12 ετών που σοκάρει ακόμα και όσους έχουν συνδρομητική τηλεόραση. Και, στη Σουηδία, στο δημοτικό σχολείο τα παιδιά παρακολουθούν βίντεο σχετικά με τα όργανα αναπαραγωγής τους πριν από την ενασχόληση με δυσκολώτερα ζητήματα σε μεγαλύτερες τάξεις… Στο Ηνωμένο Βασίλειο η εκπαίδευση «Σεξ και σχέσεις» είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές από 11 χρονών και πάνω. Αλλά συχνά αυτά τα μαθήματα τοποθετούνται στο τέλος του έτους, ως μία μονοήμερη διάλεξη. Επίσης, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τα παιδιά τους από την τάξη, αν αντιτίθενται με το θέμα – και πολλοί το κάνουν».
Μπορεί η Προτεσταντική Ευρώπη να έχη τα σκήπτρα, αλλά συν­επικουρεί και ο Παπισμός, ο οποίος κάνει βήματα προς την ιδίαν κατεύθυνσιν. Ως αναφέρει το άρθρον εις την συνέχειαν:
«Το Βατικανό έχει ένα ίδιον πρόγραμμα; Όχι ακριβώς. Όμως, ο Πάπας Φραγκίσκος και οι συνεργάτες του έκαναν αναθεώρηση στις κατευθυντήριες γραμμές για την εκκλησιαστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρόσφατα. Αυτοί οι νέοι κανόνες πυροδότησαν αντιπαράθεση σε όλο τον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο, όχι επειδή τάχθηκαν (οι κανόνες) κατά της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο, αλλά επειδή την υποστηρίζουν. Συντηρητικοί χριστιανοί επικριτές λένε ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θέτουν την ευθύνη για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του παιδιού έξω από τον έλεγχο των γονιών του. Άλλες αντιρρήσεις για τους νέους κανόνες είναι ότι: Συνιστούν τα αγόρια και τα κορίτσια να τη διδαχθούν μαζί. Δεν ενθαρρύνουν την αγαμία. Δεν καταδικάζουν ρητά τη μοιχεία, την πορνεία, την ομοφυλοφιλία, την κατά μόνας αμαρτία, και τη χρήση των προφυλακτικών. Τέλος, χρησιμοποιούν τον Elton John (σημ. Ο.Τ. γνωστόν δια τον προσωπικόν του βίον) ως παράδειγμα ενός «ταλαντούχου διάσημου» προσ­ώπου».
Δεν μας εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός ότι ο Ο.Τ. ενημερώθη δια προσφάτως διαμειφθέντα εις σχολείον της Αττικής, ελεγχόμενον από παπικούς. Εις το σχολείον προσεκλήθησαν ειδικοί με την πρόφασιν να ενημερώσουν δια τας εκτρώσεις. Δεν ηρκέσθησαν εις το ρόλον αυτόν, αλλά ωμίλησαν περί ομοφυλοφιλίας, έπαιξαν δρώμενον τοιούτου περιεχομένου και έβαλαν και μαθητάς εις ζεύγη (άνδρα με άνδρα και γυναίκα με γυναίκα), δια να γίνη εμπέδωσις! Ο εκμαυλισμός της νεολαίας, των αυριανών Πρωθυπουργών, Υπουργών, Στρατιωτικών, Επιχειρηματιών κ.α. δημιουργεί ελεγχομένας προσωπικότητας, ετοίμους να ενδώσουν εις εκβιασμούς. Μετά απορεί κανείς δια τα σκάνδαλα παιδεραστίας, τα οποία συνεκάλυψεν ο τέως Πάπας και τα οποία με τον νυν Πάπαν παραμένουν ακόμα εις την ατέρμονα εξέτασιν υπό επιτροπής, της οποίας μέλη παραιτούνται, διότι παρατηρούν απροθυμίαν από παράγοντας του Βατικανού να συνεργασθούν. Μήπως δεν συντάσσονται οι οικουμενισταί με την ιδίαν γραμμήν; Αι δηλώσεις του Σεβ. Αλεξανδρουπόλεως εις τον κ. Σπ. Χαριτάτον δια το ραδιόφωνο του Alpha της 17ης Μαρτίου 2017 άφησαν πολλούς αφώνους:
«Για τις έμφυλες ταυτότητες ο κος Άνθιμος είπεν: «Είμαι τελείως αρνητικός. Χρειάζεται μάθημα σεξουαλικής αγωγής, με ειδική διδακτική. Τώρα το υπουργείο θα μας πει πως θα ερωτευτούν τα παιδιά; Τώρα ξυπνήσαμε; Θα γίνει έγκλημα στα σχολεία. Ήδη αντιδρούν οι καθηγητές. Το παιδί θα στοχοποιηθεί στην τάξη και θα είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες, είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Περίγελως θα γίνει. Είναι πτυχή της προσωπικότητάς μας ο ερωτισμός. Πρέπει να μην ξεφτιλίζουμε την διαφορετικότητα, όχι στους δρόμους και με τα πάρτυ τάχα της περηφάνειας. Στην Αθήνα μπορεί να χαθεί (κάποιος) στην κοσμοπλημμύρα, αλλά στις επαρχίες πως θα σταθεί το παιδί;».
Τελικώς ο οικουμενισμός είναι και αντεθνικός η και το αντίστροφον: πράξεις που φαινομενικώς πλήττουν μόνον το έθνος ευρίσκονται εις πλήρη συμφωνίαν με τας επιδιώξεις του οικουμενισμού. Μήπως και η υποστήριξις της κατευθύνσεως ισλαμικών σπουδών δεν ήταν σύμπτωσις; Τι άλλο κρύβουν τα πρόσωπα που τον υπηρετούν;
Είθε η Εκκλησία να ιδρύση ιδικά της ιδιωτικά σχολεία, όπου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου θα γαλουχούνται οι μελλοντικοί εκκλησιαστικοί, πολιτικοί και πνευματικοί ηγέται.

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε ακόμα