Μεγάλη ἡ εὐθύνη τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας διὰ τοὺς κληρικοὺς ποὺ τὸν ἐγκαταλείπουν

Share:

Παραθέτομεν κατωτέρω συνέντευξιν κληρικοῦ εἰς Ἀφρικὴν ὄχι διὰ νὰ δικαιώσωμεν ὅσα δηλώνει, ἀλλὰ διὰ νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅλοι ὅτι ἀπαιτεῖται ἐπειγόντως Πανορθόδοξος λύσις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν καὶ τὰς συνεπείας του, πρὶν αἱ αὐθαιρεσίαι Φαναρίου καὶ Μόσχας διαλύσουν τὴν Ἐκκλησίαν! Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «oukraniko.blogspot.com» τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2022:

«Τὸ Chrism Center πῆρε συν­έντευξη ἀπὸ τὸν π. Laurent Sakwa, ἕνα ἱερέα ποὺ ὑπηρετεῖ στὴν Τανζανία.

– Πάτερ Λόρενς, ἤσασταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς ποὺ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019 ὑπέγραψαν αἴτημα γιὰ ἔνταξη στὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἦταν ἐλεύθερη ἐπιλογή σου ἢ σὲ ὤθησε κάποιος νὰ τὸ κάνεις; Πῶς πέρασαν τὰ δύο χρόνια ἀναμονῆς; Οἱ Ἕλληνες ἐπίσκοποι ἄσκησαν κάποια πίεση σὲ ἐσᾶς καὶ σὲ ἄλλους ἱερεῖς;

– Ναί, ἤμουν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ἔκκληση. Ἦταν ἐλεύθερη ἀπόφασή μου, εἶχα ἐπίγνωση τῶν πράξεών μου. Ἔγινα ὁ πρῶτος ἱερέας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ποὺ διαφώνησε δημόσια μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη Θεόδωρου νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς Οὐκρανοὺς σχισματικούς. Στὴ συνέχεια οἱ ἱερεῖς ἔγραψαν ἀνοιχτὴ ἐπιστολή, στὴν ὁποία δήλωναν τὴ διαφωνία τους μὲ τὸν Πατριάρχη Θεόδωρο. Οἱ Ἕλληνες ἐπίσκοποί μας ἄρχισαν νὰ πιέζουν τοὺς ἱερεῖς. Γιὰ παράδειγμα, μᾶς ἀπείλησαν, ἔκοψαν μισθούς. Πέρασαν δύο χρόνια μὲ μεγάλη δυσκολία.

– Ποιὸ μέρος τῶν ἱερέων τῆς Τανζανίας ἀποφάσισε νὰ ἐνταχθεῖ στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία; Τί ἢ ποιὸς ἐμποδίζει ἄλλους ἱερεῖς νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά σας; Ὑπάρχει κάποια πιθανὴ ἀντιπαράθεση μεταξὺ τῶν ἱερέων ποὺ μετακόμισαν στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ ἐκείνων πού ἀποφάσισαν νὰ παραμείνουν στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας; Ποιὸ εἶναι τὸ ἐπιχείρημα τῶν ἱερέων πού παρέμειναν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξάνδρειας;

– Πολλοὶ ἱερεῖς ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπισκοπὲς ἀποφάσισαν νὰ ἐνταχθοῦν στὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ τὴν προστασία τῆς κανονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὴν πνευματική μας ζωή. Τώρα ὑπάρχει μία ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα σὲ ἐμᾶς καὶ αὐτοὺς τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἔμειναν μὲ τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ εἶναι δύο-τρεῖς. Οἱ περισσότεροι ἱερεῖς μᾶς ὑποστηρίζουν στὸ νὰ θέλουμε νὰ ἐνταχθοῦμε στὸ ROC. Δὲν θέλουν νὰ εἶναι μὲ τοὺς σχισματικούς τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

– Ὑπάρχει ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ ἀπὸ τὶς κοσμικὲς ἀρχὲς τῆς Τανζανίας; Πῶς αἰσθάνονται γιὰ τὴν ἐμφάνιση κοινοτήτων ROC στὴ χώρα; Τοὺς νοιάζει;

– Οἱ ἀρχὲς τῆς χώρας δὲν γνωρίζουν τί κάνουν οἱ Ἕλληνες ἐδῶ, ἀλλὰ γενικὰ γνωρίζουν ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐπίσκοποι ἐδῶ ὑπηρετοῦν ἑλληνικὰ συμφέροντα, ὄχι ὅμως τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀλλὰ τώρα οἱ ἀρχὲς τῆς Τανζανίας εἶναι χαρούμενες ποὺ τὸ ROC θὰ ἐμφανιστεῖ στὴ χώρα καὶ εἶναι ἕτοιμες νὰ παράσχουν ὑποστήριξη.

– Ἡ κοινότητά σας ὑποστήριξε τὴν ἀπόφαση νὰ ἐνταχθεῖτε στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία; Ὑπῆρχαν ἄνθρωποι στὴν ἐνορία πού θὰ ἤθελαν νὰ παραμείνουν μέλη τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας; Ποιὰ εἶναι ἡ γενικὴ στάση τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν στὴν Τανζανία καὶ σὲ ἄλλες ἀφρικανικὲς χῶρες ἀπέναντι στὸ ROC;

-Οἱ ἐνορίτες μου ὑποστήριξαν πλήρως τὴν ἀπόφασή μου. Θὰ ἤθελα νὰ τονίσω ὅτι ἡ ἀπόφαση γιὰ ἔνταξη στὸ ROC δὲν εἶναι μόνο δική μου ἀπόφαση, ἀλλὰ ἀπόφαση ὅλων τῶν μελῶν τῆς κοινότητας. Γενικά, ἡ στάση τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ τῆς Τανζανίας καὶ ἄλλων ἀφρικανικῶν χωρῶν εἶναι νὰ ἐλπίζουν στὴν ἀνάπτυξη τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀφρικῆς. Ἑπομένως, οἱ λαοὶ τῆς Ἀφρικῆς ἐλπίζουν νὰ λάβουν ἀπὸ τὸ ROC ἀληθινὴ ἀγάπη, ἀληθινὲς διδασκαλίες τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων πατέρων γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν τους. Ὄχι περισσότερο.

– Ποιὲς εἶναι οἱ προσδοκίες σας ἀπὸ τὴ μετάβαση στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία; Ποιὲς ἀλλαγὲς στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ περιμένετε;

– Οἱ προσδοκίες μου ἀπὸ τὴ μετάβαση στὸ ROC σχετίζονται μόνο μὲ θέματα σωτηρίας, πνευματικῆς ζωῆς, ἀνάπτυξης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, διάδοσης τῶν καλῶν νέων τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀπόκτησης ἀληθινῆς, παραδοσιακῆς ἀποστολικῆς καὶ πατερικῆς διδασκαλίας. Ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἀλλαγὲς στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, προσβλέπω σὲ ποιοτικὴ ποιμαντική, ἀνάπτυξη τῆς Ἐκκλησίας, ἀληθινὴ ἀγάπη, βοήθεια στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔχει ἀνάγκη, ἑνότητα τῆς ἐκκλησίας, ὀργανωτικὲς μορφὲς κοινοτικῆς ζωῆς, ἐκπαιδευτικὰ σεμινάρια γιὰ πιστούς, οἰκογένειες καὶ νέους. Καθὼς καὶ σεμινάρια, κυριακάτικα σχολεῖα γιὰ κατήχηση, ποὺ θὰ βοηθοῦσαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀναπτυχθοῦν στὴν πνευματικὴ ζωή. Ὄχι γιὰ τὴ συγκρότηση χωριστῆς τάξης στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι καὶ νὰ μὴ ὑπάρχουν διακρίσεις στὴν Ἐκκλησία.

– Ποιὲς πιστεύετε ὅτι εἶναι οἱ κύριες δυσκολίες στὴ διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀφρικὴ καὶ πῶς μποροῦν νὰ ξεπεραστοῦν; Πῶς μπορεῖ ἡ Ὀρθοδοξία νὰ προσελκύει Ἀφρικανούς;

– Οἱ ἄνθρωποι στὴν Τανζανία καὶ σὲ ἄλλες ἀφρικανικὲς χῶρες εἶναι πολὺ εὐαίσθητοι στὴν Ὀρθόδοξη πίστη ὅταν μαθαίνουν γιὰ τὸ δόγμα. Τὸ κύριο πρόβλημα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀφρικὴ εἶναι οἱ Ἕλληνες, στὸν τρόπο ποὺ διεξάγουν τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο. Δὲν διδάσκουν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ δίνουν διαφορετικὰ μηνύματα. Καὶ αὐτὸ δὲν βοηθᾶ στὴν ἐνίσχυση τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴν ἀνάπτυξη τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Εἶναι παρόντες στὴν Ἀφρικὴ ὄχι γιὰ χάρη τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ λάβουν τὸ δικό τους ὄφελος ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς Ἐκκλησίας. Θέλουν νὰ βγάζουν φωτογραφίες μὲ φτωχοὺς Ἀφρικανοὺς καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν αὐτὲς τὶς φωτογραφίες, γιὰ νὰ συγκεντρώνουν χρήματα.

Τὸ δεύτερο πρόβλημα εἶναι οἱ διακρίσεις στὴν Ἐκκλησία. Τὸ Ἑλληνικὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας δὲν μᾶς βοηθᾶ νὰ ἀναπτυχθοῦμε στὴν πνευματικὴ ζωή, θεωρώντας μας ἀνθρώπους τρίτης κατηγορίας.

Ὑπάρχουν ἀκόμα πολλὰ προβλήματα, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ τὰ ἀπαριθμήσω ὅλα αὐτὴ τὴ στιγμή.

Γιὰ νὰ λύσουμε αὐτὰ τὰ προβλήματα χρειαζόμαστε καλὴ καθοδήγηση, σωστὴ διδασκαλία καὶ ἀφοσίωση στὴν Ἐκκλησία. Χρειαζόμαστε ἐκπαίδευση, σχολεῖα, νοσοκομεῖα καὶ πολλὰ ἄλλα ἀπαραίτητα γιὰ τὴ δημόσια ζωή. Οἱ ἱερεῖς πρέπει νὰ στέλνονται στὸ σεμινάριο, νὰ ὑποστηρίζονται καὶ νὰ ἐξαλειφθοῦν οἱ διακρίσεις. Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ βοηθήσει στὴν ἐπίλυση ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων καὶ θὰ βοηθήσει στὴν ἀνάπτυξη τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀφρική.

– Πεῖτε μας λίγα λόγια γιὰ ἐσᾶς καὶ τὴν ἐνορία σας.

– Γεννήθηκα σὲ μεικτὸ γάμο. Ἡ μητέρα μου ἦταν καθολικὴ καὶ ὁ πατέρας μου εἰδωλολάτρης. Πρώτη φορὰ ἄκουσα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο ἱερέα π. Πέτρο, ποὺ κήρυττε στὸ σπίτι καὶ τώρα εἶναι γείτονάς μου. Καὶ πραγματικὰ μὲ τράβηξε ἡ ὀρθόδοξη πίστη. Τώρα φροντίζω δύο ἐνορίες καὶ μικρὲς κοινότητες».

Previous Article

Ποῖον ἀπειλεῖ ὁ Ἀρχ. Κύπρου;

Next Article

Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία στήν ἱστορική Μονή Νίκουλα τῆς Ρουμανίας.