Ο ΠΑΤΡ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΡΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου Συγγραφέως

Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας» (11-3-2021) ἀναλύεται μία ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρὸς ὁμάδα βουλευτῶν τοῦ Οὐκρανικοῦ Κοινοβουλίου, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέφθησαν τὴν Κωνσταντινούπολιν. Τὸ ἐπίκεντρον τῆς Πατριαρχικῆς αὐτῆς ὁμιλίας ἦτο τὸ γνωστὸν σκανδαλῶδες Οὐκρανικὸν ζήτημα. Εἶναι πολ­λὰ τὰ ἐπιλήψιμα αὐτῆς τῆς ὁμιλίας. Εἰς τὸ παρὸν κείμενόν μου περιορίζομαι μόνον εἰς μίαν ἀναφοράν, τὴν ὁποίαν χαρακτηρίζω καὶ ὡς ἐξαπάτησιν κυρίως ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι δὲν κατέχουν τὰ δεδομένα αὐτοῦ τοῦ πρωτοφανοῦς ἐκκλησιολογικοῦ σκανδάλου:

«Ἡ ἑνότης τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν δοκιμάζεται σὲ καμία περίπτωση λόγῳ τῆς ἀνταποκρίσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ αἴτημα τῶν Οὐκρανῶν ὀρθοδόξων. Ὁ Τόμος τῆς Αὐτοκεφαλίας ἦτο μία πράξη εὐθύνης τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας…».

Μὲ τὸ προηγούμενον ἄρθρον μου εἰς τὸν «Ο.Τ.» ὑπὸ τὸν τί­τλον «ΑΘΕΟΦΟΒΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΔΕΝ ΕΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;» ἀντιμετώπισα καὶ ἄλλην προκλητικὴν παραπλάνησιν τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου σχετικῶς μὲ τὸ ἐν λόγῳ θέμα. Εἶπε τότε εἰς συνέντευξίν του ὅτι ἡ ψευδοαυτοκεφαλία, τὴν ὁποίαν ἔδωκεν εἰς τὴν προσωπικήν του ψευδοεκκλησίαν τοῦ Κιέβου ἀπὸ καθῃρημένους, αὐτοχειροτονήτους, ἀναθεματισμένους καὶ σχισματικοὺς εἶναι ὁμοία μὲ τὰς ὑπαρχούσας ἄλλας αὐτοκεφαλίας. Παρουσίασα τότε ὑπὲρ τὰς δέκα οὐσιαστικὰς διαφοράς, ὅπως ἀναλόγως πράττω καὶ τώρα μὲ περισσότερα ἀπὸ τότε ἀδιαμφισβήτητα διαψευστικὰ γεγονότα, ὡς ἀκολούθως:

1) Ἐξ αἰτίας τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος διεσπάσθη ἐντελῶς ἡ ἑνότης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸ ἥμισυ τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας διέκοψε κανονικὴν κοινωνίαν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.

2) Διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ προσωπικῶς ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἦλθεν εἰς ἀναταρακτικὴν σύγκρουσιν μὲ τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων. Ἡ σύγκρουσις αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχη.

3) Ἐπίσης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος εὑρίσκεται εἰς πλήρη ἐκκλησιολογικὴν διάστασιν καὶ μὲ τὸν νέον Πατριάρχην τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας π. Πορφύριον, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τὸν π. Βαρθολομαῖον, τονίζων ὅτι τὸ Οὐκρανικὸν ἐκκλησιαστικὸν ζήτημα ταλανίζει τὴν Παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν. Αἱ ἐνέργειαι τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὴν Οὐκρανίαν δὲν εἶναι σύμφωνοι μὲ τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας. Ἐγένετο κατάφωρος παραβίασις τῶν ἱερῶν Κανόνων. Βλέπε «Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας» (11-3-2021). Συνεχίζονται τὰ ἀνὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἀνατινακτικὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος γεγονότα, ἕνεκα τοῦ διαβολικοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος.

4) Εἰς τὴν Ἑλλάδα συνεχίζεται ὁ μέγας σκανδαλισμὸς μετὰ τὴν ψευδοαναγνώρισιν τῆς Οὐκρανικῆς κακοαυτοκεφαλίας μὲ πλῆθος δημοσιευμάτων καὶ δηλώσεις παραγόντων ὑψηλοῦ ἐπιπέδου κατὰ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας.

5) Εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ὑπῆρξεν ἀναταραχὴ μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν καὶ ὁ Πατριάρχης π. Θεόδωρος ἐξετέθη σφόδρα μὲ τὴν αὐθαίρετον καὶ ἀντικανονικὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ψευδοεπισκόπου Ἐπιφανίου ὡς Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας. Ἐπλήγη ἀθεραπεύτως τὸ πατριαρχικὸν κῦρος τοῦ π. Θεοδώρου, διότι ἔπεσεν εἰς ἀντίφασιν καὶ ἀνακολουθίαν, διότι ὡς κανονικὸν Μητροπολίτην Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας ἀνεγνώριζε τὸν Ὀνούφριον.

6) Ἐπίσης, τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα ἐδημιούργησεν εἰς τὴν ἐν Κύ­πρῳ Ἐκκλησίαν συνταρακτικὴν διαμάχην μεταξὺ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολιτῶν.

7) Ἡ ἀνατρεπτικὴ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου οὐκρανικὴ αὐτοκεφαλία ἐπέφερε μεγάλην σύγχυσιν καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος.

8) Ὁ διακεκριμένος θεολόγος καὶ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας π. Ἀναστάσιος διέγνωσεν ὅτι τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα διετάραξε τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔχει προτείνει τὴν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου διὰ τὴν θεραπείαν τῆς πληγῆς αὐτῆς. Τὴν τοιαύτην σύγκλησιν ἔχουν προτείνει καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

9) Ἀκόμη καὶ πολλοὶ Μητροπολῖται, Καθηγηταὶ Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ ἄλλοι λόγιοι θεολόγοι καὶ πεπαιδευμένοι κληρικοὶ ἔχουν ἐκφρασθῆ ὅτι ἡ ἐν προκειμένῳ ἀντικανονικὴ καὶ αὐθαίρετος ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου ἐδημιούργησε καὶ δημιουργεῖ πολλαπλὰ σχίσματα εἰς τὸν χῶρον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας.

10) Εἰς ἕτερον προηγούμενον ἄρθρον μου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΑΝΑΤΑΡΑΣΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ» περιέχονται ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα πανορθοδόξου ἀναταραχῆς. Δὲν ὑπῆρξεν ἀντίλογος οὔτε ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Πατριάρχην οὔτε ἀπὸ συνεργάτην αὐτοῦ.

11) Ἀνέρχονται εἰς πολλὰς δεκάδας τὰ δημοσιεύματα, εἰς τὰ ὁποῖα τονίζεται, μετ’ ἐμφάσεως, ὅτι ἡ οὐκρανικὴ ψευδοαυτοκεφαλία ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλῆ σεισμικὰς ἀναταράξεις εἰς τὸν χῶρον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας.

12) Ἡ τοιαύτη αὐτοκεφαλία μὲ τὸν ψευδοπροκαθήμενον καὶ ψευδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον ἐπεδείνωσεν εἰς μέγιστον βαθ­μὸν τὴν σχισματικὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν τοῦ Κιέβου.

13) Δέκα (10) Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι ἀρνοῦνται ἐπὶ δύο καὶ πλέον ἔτη νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ ἐκτρωματικὸν ἐκκλησιαστικὸν μόρφωμα τοῦ Κιέβου.

14) Καὶ μία μόνον Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία, ἐὰν τελικῶς δὲν ἀναγνωρίση αὐτὸ τὸ μόρφωμα τοῦ Κιέβου, θὰ ὑπάρχη σχίσμα εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ ἐξαμβλωματικὴ πατριαρχικὴ αὐτοκεφαλία δὲν θὰ ἔχη κῦρος.

15) Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ἰσχυριζόμενος ὅτι δῆθεν ἡ ψευδοαυτοκεφαλία τῆς ἰδικῆς του ψευδοεκκλησίας οὐδαμῶς ἔθιξε τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἑνότητα αὐτοαναιρεῖται σπαρακτικῶς. Εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν ὁμιλίαν του εἶπεν ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ σχισματικὴ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις «ἦτο μία βαθιὰ πληγὴ εἰς τὴν κοινωνίαν ὁλοκλήρου τῆς Ὀρ­θοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ ὀδυνηρὰ κατάστασις, ὄχι μόνον δὲν ἐθεραπεύθη μὲ τὴν προδοτικὴν πάσης Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ Παραδόσεως ἐνέργειαν τοῦ π. Βαρθολομαίου, ἀλλ’ ἐπεδεινώθη σφόδρα (ἀποδεικτικῶς), παραμένει ἀκεραία καὶ ηὐξημένη ἡ ὁμολογία τοῦ Πατριάρχου ὅτι τὸ Οὐκρανικὸν ζήτημα ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι «μία βαθιὰ πληγὴ εἰς τὴν κοινωνίαν ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Τὸ ὀδυνηρὸν συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἡ πατριαρχικὴ ἀφροσύνη ἐδημιούργησε πολλὰς αἱμασσούσας πληγὰς εἰς τὸ ἅγιον σῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τέλος, ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος εἶναι καθαιρετέος. Ἰδού: «Ἐπίσκοπος ἐὰν ἐν ψεύδει εἴπῃ καὶ τοῦτο ἀποδειχθῇ, ὅτι δῆθεν αἱρετικοὶ τῆς Ἐπισκοπῆς του ἐπέστρεψαν τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει, ἢ ὅτι ἐπέστρεψαν δι’ αὐτοῦ, ἀντιθέτως δὲ ἐπέστρεψαν τῇ ἐνεργείᾳ ἑτέρου, καθαιρεῖται». (Παντελεήμονος Μητρ. Κορίνθου, Κλεὶς τῶν ἱερῶν Κανόνων, σελ. 481).

Ἐὰν δι’ ἕν καὶ μόνον τοιοῦτον ψεῦδος προβλέπεται ἡ ἐσχάτη τῶν πνευματικῶν ποινῶν δι’ Ἐπίσκοπον, πῶς πρέπει νὰ τιμωρηθῆ ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος;

Previous Article

Ὁ Τζὸ Μπάϊντεν συγκρίνει τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖον μὲ τὸν Χριστόν!

Next Article

Ἀμερικανικὸς «συνωστισμὸς» εἰς τὰ γενέθλια τοῦ Κων/λεως